Zorgzame buurt Nieuwe Kempen

Oudsbergen zet de komende jaren in op zorgzame buurten. Om het project in onze gemeente uit te rollen, werkt Oudsbergen samen met SAAMO Limburg. Het eerste project is intussen gestart in Nieuwe Kempen. 

Het project splitst zich op in verschillende fasen, die verspreid liggen over verschillende jaren. Om de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen binnen Nieuwe Kempen te leren kennen, voerden we eerst en vooral een buurtanalyse uit. Vanuit deze buurtanalyse wordt vervolgens een buurtactieplan uitgezet. Binnen dit buurtactieplan formuleren we alle acties die we zullen uitvoeren om van Nieuwe Kempen een zorgzame buurt te maken. De buurtanalyse is nu afgerond. We zijn momenteel dus volop bezig met het opstellen van een actieplan. In alle stappen van het proces worden inwoners van Nieuwe Kempen zoveel mogelijk betrokken. Wij willen jouw ideeën en suggesties horen, wij willen weten wat er leeft binnen Nieuwe Kempen. 

Hoe werd de buurtanalyse uitgevoerd?

In maart en april 2021 zijn we gestart met een buurtanalyse in Nieuwe Kempen. Met die analyse leerden we de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen kennen binnen Nieuwe Kempen. Op die manier konden we erachter komen welke noden en behoeften zich voordoen bij de buurtbewoners.

Hoe zijn we te werk gegaan?

  • Ten eerste hebben we allerlei cijfers verzameld over Nieuwe Kempen en haar inwoners. Deze cijfers zijn afkomstig van interne partners binnen de gemeente, de gemeentemonitor en de databank van Limburg in Cijfers. Zo kwamen we een heleboel interessante dingen te weten, die belangrijk waren om mee te nemen in de buurtanalyse
  • Ten tweede hebben we actief geluisterd naar de inwoners van Nieuwe Kempen. Dit deden we door rechtstreeks met hen in gesprek te gaan via individuele gesprekken, maar ook via buurtbabbels. Deze buurtbabbels vonden plaats in juni 2021. Tijdens de buurtbabbels kregen inwoners de kans om samen met hun buren en onze medewerkers ervaringen en ideeën uit te wisselen over het leven in Nieuwe Kempen. Op basis van de babbels slaagden we erin een beeld te vormen van Nieuwe Kempen op vlak van samenhorigheid, zorg en sociale verbondenheid.

Resultaten van de buurtanalyse

Wat zijn we zoal te weten gekomen uit de buurtanalyse? Hieronder worden onze belangrijkste conclusies opgesomd:

  • Over het algemeen wonen mensen graag in Nieuwe Kempen. Het is een rustige buurt met nog veel groen.  Er is een oudere bevolking die hier woonachtig is sinds de jaren 70 en ook liefst hier zo lang mogelijk wil blijven wonen.
  • Er is een gebrek aan ontmoetingsplaatsen en ontmoetingsactiviteiten. Pleintjes en speeltuinen zijn er wel, maar cafés of winkels zijn grotendeels afwezig.  Ook buurtactiviteiten zijn doorheen de jaren sterk verminderd. Van wijkfeesten, kerstmarkten, kermis, en andere activiteiten is nog maar weinig sprake. Het buurtcomité dat vroeger deze activiteiten organiseerde is naar Opglabbeek verhuisd. Er zijn daarnaast ook weinig buurtverenigingen in Nieuwe Kempen. Volgens de inwoners is het hierdoor moeilijk om contacten te leggen met andere buurtbewoners. Doorheen de jaren zijn de onderlinge relaties in de wijk dan ook verzwakt. 
  • Er is weinig georganiseerde buurthulp binnen Nieuwe Kempen. Toch nemen buren vaak zelf initiatief om elkaar te helpen.
  • Inwoners die sociale hulp nodig hebben, worden ondersteun door gemeentelijke diensten zorg en welzijn. Met deze diensten is er een goede samenwerking met de bewoners. Maar toch weten veel inwoners niet welke sociale hulpverlening beschikbaar is voor hen. Zij kennen het aanbod niet. 
  • De inwoners van Nieuwe Kempen hebben nood aan meer ontmoeting. Tijdens de coronacrisis is dit zeer duidelijk geworden. Mensen willen dat er meer activiteiten worden georganiseerd, zodat de buurt elkaar beter leert kennen.

Het buurtactieplan

Met de hulp van de buurtanalyse weten we nu welke problemen zich voordoen in Nieuwe Kempen. Het is nu tijd om deze problemen aan te pakken! We stellen hiervoor een buurtactieplan op. In dit plan worden alle acties opgenomen die nodig zijn om aan de behoeften van buurtbewoners tegemoet te komen. Ook hiervoor hebben we jullie hulp nodig. We nodigen jullie uit om samen met ons na te denken over de acties die we kunnen ondernemen. We horen graag jullie suggesties en aanbevelingen.