Zorgwonen

Stel je vraag

Inhoud

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

De hoofdwoning en ondergeschikte wooneenheid vormen samen een eengezinswoning en kunnen dus niet als twee aparte, volwaardige wooneenheden gezien worden. Er moet een duidelijke verwevenheid zijn tussen de hoofdwoning en de ondergeschikte wooneenheid (er moeten gemeenschappelijke ruimtes zijn).

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit)
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
   • een persoon met een handicap
   • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
   • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Procedure

Creatie van een zorgwoning

Als u een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande vergunde bouwvolume, moet u dit melden aan uw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket, ongeacht of u werken aan de woning uitvoert.

Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig.

In bepaalde gevallen is de medewerking van een architect vereist om de aanvraag in te dienen.

Domicilie

Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken, moeten ze hun nieuwe domicilie melden aan de gemeente.

Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het bevolkingsregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Er wordt geen bijkomend huisnummer aangemaakt voor de nieuwe wooneenheid. Beide gezinnen zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd, maar de zorgwoning krijgt wel een aparte code in het register (Z-code). Dit wil zeggen dat de hulpbehoevende personen een apart gezin gezin vormen naast het gezin van de hulpverlener, maar dat ze wel op hetzelfde adres ingeschreven staan. 

Beëindiging van de zorgsituatie

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit opnieuw melden aan uw gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket.

Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Wat meebrengen

Voor het aanvragen van een melding of een omgevingsvergunning voor de creatie van een zorgwoning heeft u volgende documenten nodig:

 • inplantingsplan van het betreffende perceel (bestaande en nieuwe toestand)
 • grondplannen van de woning met vermelding van de bestemming per ruimte. Er wordt best met 3 verschillende kleuren gewerkt om aan te duiden welke ruimtes:
  • voorbehouden worden voor de ondergeschikte wooneenheid
  • voorbehouden worden voor de hoofdwooneenheid
  • gemeenschappelijk gebruikt worden
 • eventueel een volumeberekening waaruit blijkt dat de ondergeschikte wooneenheid ten hoogste een derde uitmaakt van het bouwvolume van de volledige woning, de ruimtes die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend (indien dit niet duidelijk uit de plannen blijkt)
 • Indien er wijzigingen aan de gevels gebeuren: gevelaanzichten toevoegen (bestaande toestand en nieuwe toestand)
 • minimaal 3 verschillende foto's van de woning
 • een motivatienota met vermelding van de personen die zich in de zorgwoning zullen vestigen en een bewijs van de zorgbehoevendheid en/of leeftijd.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de soort aanvraag en de te volgen procedure. Meer details vindt u in het belasting- en retributiereglement op administratieve stukken.

Contact