Wilsverklaring inzake euthanasie

Maak een afspraak

Inhoud

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kunt u vragen dat er euthanasie wordt toegepast als u op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

U kunt een wilsverklaring opstellen als u meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelingsbekwaam.

De wilsverklaring is onbeperkt geldig wanneer ze is opgesteld:

  • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • als u wilsbekwaam en bij bewustzijn bent
  • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk)
  • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

  • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
  • niet meer bij bewustzijn is
  • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

U kunt het formulier voor een wilsverklaring (pdf) downloaden of afhalen bij de dienst burgeradministratie. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

U kunt in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

Kan men zelf het document niet meer ondertekenen, dan mag men dat laten doen door een meerderjarig persoon die men aanduidt en die geen enkel materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt.

De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en door de aangeduide vertrouwenspersoon of vertrouwenspersonen. De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom. Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft onbeperkt geldig vanaf de datum van verklaring.

U bezorgt het document aan de dienst burgeradministratie. Zij zorgen ervoor dat uw aanvraag geregistreerd wordt bij de FOD Volksgezondheid.

U ontvangt van de dienst burgeradministratie een brief met de kopie van deze registratie en een kopie van uw wilsverklaring. Deze dient u thuis te bewaren.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie

Wat meebrengen

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Regelgeving

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie en wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving betreffende euthanasie.

Voor wie

Alle meerderjarigen of ontvoogde minderjarigen (een ontvoogde minderjarige is een persoon onder de 18 jaar die na beslissing van een jeugdrechtbank niet meer onder de ouderlijke macht staat).

Contact