Wetgeving

Verkoop sterke dranken

Het is kruidenierswinkels, voedingszaken, tankstations, krantenwinkels en nachtwinkels, gelegen binnen een straal van 3 km van de fuiflocatie op het grondgebied van Oudsbergen, verboden sterke dranken, al of niet in gemixte vorm, te verkopen tussen 20.00u en 3.00u op de dagen dat er een (jeud)fuif plaatsvindt. Lees hier meer.

Politiereglement op openbare vergaderingen en bijeenkomsten

Lees hier het politiereglement op openbare vergaderingen en bijeenkomsten.

Vuurwerkverbod

Sinds mei 2019 geldt in Vlaanderen een algemeen verbod op het afsteken van feestvuurwerk, op het ontploffen van voetzoekers, het afvuren van carbuurkanonnen en het oplaten van wensballonnen.

Het college van burgemeester en schepenen van Oudsbergen staat geen uitzonderingen toe. Het is dus altijd verboden om vuurwerk af te steken in Oudsbergen, ook bij de feestdagen.

Rookverbod

Roken is verboden in jeugdlokalen, jeugdhuizen en gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. Een gesloten plaats is een plaats die door wanden afgesloten is van de omgeving en voorzien is van een plafond. Tenten zijn ook gesloten plaatsen, tenzij minimum twee wanden volledig open zijn.

Ben je zelf uitbater van een polyvalente zaal of jeugdhuis, neem dan best in de huurovereenkomst op dat er niet gerookt mag worden. De zaal moet voorzien zijn van voldoende rookverbodtekens op zichtbare plaatsen en er mogen geen asbakken geplaatst worden.

Als organisator moet je erop toezien dat het rookverbod wordt toegepast. Zo voldoe je aan de huidige rookreglementering:

 • Het rookverbod tekens moeten zichtbaar blijven.
 • In een gesloten tent voorzie je zelf voldoende verbodstekens op zichtbare plaatsen.
 • Plaats binnen nergens asbakken.
 • Er wordt in geen geval binnen gerookt, zeker niet door medewerkers, die een voorbeeldfunctie hebben.
 • Medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers op het rookverbod te wijzen.

Zowel de roker zelf als de organisator of de uitbater van de openbare ruimte, kunnen beboet worden. De boetes gaan van € 150 tot € 1.650.

De organisator en medewerkers hebben de verantwoordelijkheid de bezoekers actief op het rookverbod te wijzen. Dit wil uiteraard zeggen dat je ook rokende fuifgangers erop attent moet maken dat ze niet mogen roken.

Min-16-jarigen

Iemand jonger dan 16 jaar mag in principe niet binnen in een dansgelegenheid zonder begeleiding van een volwassene. Toch mag een jongere, ongeacht zijn leeftijd, naar evenementen zonder winstgevend doel. Dat zijn fuiven die niet uit handelsgeest worden opgezet (bijvoorbeeld een schoolbal, fuiven van verenigingen, het jeugdhuis... ). Bij onduidelijkheid moet de rechtbank beslissen of een feest een handelsgeest heeft of niet.

Goed om te weten

 • Burgers hebben wettelijk niet het recht om de identiteit van andere burgers te controleren. Als je bij een fuif (met handelskarakter) twijfelt aan iemands leeftijd, mag je wel vragen of de bezoeker zijn leeftijd kan bewijzen. Kan of wil hij dat niet, dan mag je de toegang weigeren.
 • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 vol % te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-zestienjarigen. Van elke persoon die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag gevraagd worden aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien.
 • Als er geen wettelijke reden is om een min-zestienjarige te weigeren, dan mag je dit ook niet doen. Dit zou neerkomen op discriminatie.
 • Enkel wanneer een jeugdhuis een sluitend lidkaartensysteem heeft en op haar lidmaatschap een leeftijdsgrens van 16 jaar zet, heeft dit jeugdhuis het recht deze jongeren te weigeren.
 • De wet op de zedelijke bescherming van de jeugd en het verbod om alcohol te schenken aan min-zestienjarigen staan los van elkaar! Hoewel min-zestienjarigen geen alcohol mogen drinken, mogen ze wel op plaatsen komen waar alcohol geschonken of verkocht wordt.

Toegang weigeren

Toegang tot openbare gelegenheden is een individueel recht. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geeft aan dat je (uiteraard) niemand kan weigeren op basis van geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, afkomst, enz.

Geldige argumenten om iemand te weigeren

 • “De zaal is vol”
  • Indien het maximum aantal toegelaten mensen zoals vastgelegd in de brandveiligheidsnormen bereikt is, mag je mensen weigeren. Let erop dat er dan niemand meer wordt binnengelaten zolang er niemand is buitengegaan. Op het moment dat iemand de zaal verlaat, is er weer plaats.
 • Er heeft een privé-fuif plaats
 • Een jeugdhuis binnen een jeugdcentrum kan in zijn huishoudelijk reglement opnemen dat enkel leden zijn toegelaten. Uiteraard mag niemand gediscrimineerd worden op basis van bovenstaande redenen om lid te worden.
 • Strafbare feiten zoals:
  - Overdreven alcoholgebruik
  - Bezit, verkoop of gebruik van drugs
  - Wapenbezit
  - Het lastig vallen van andere bezoekers
  - Het plegen van geweld
  - Onaangepaste kledij: als je iemand wil weigeren op basis van zijn/haar kledij, dan kan dat enkel als er ‘gewenste kledij’ vermeld staat op de affiches en folders
  - Onverzorgd uiterlijk

Argumenten die je niet mag gebruiken om iemand te weigeren

 • “Alleen voor vaste klanten” of “Alleen voor mensen met een lidkaart”.
  • Op een fuif met openbaar karakter mag je geen onderscheid maken tussen vaste klanten en anderen.
 • “Er zijn al te veel migranten binnen”.
  • Toegang tot een openbare gelegenheid is een individueel recht.
 • “Je hebt hier al gevochten of drugs verkocht”.
  • Als je maar één fuif per jaar organiseert, kan je moeilijk iemand weigeren die vorig jaar heeft gevochten. Uiteraard mag je ook niemand beschuldigen van criminele feiten als daar geen bewijzen van zijn.
 • “Dit is een privé-club”.
  • Alleen als je een privé-fuif organiseert kan je dit argument gebruiken om iemand de toegang te weigeren. Het vragen van inkomgeld maakt een lokaal of plaats niet minder openbaar.

Als iemand die je de toegang tot de fuif weigert, toch binnengaat, mag je geen geweld gebruiken om dit te verhinderen. Alleen als de persoon die men weigert zelf geweld gebruikt om zich toegang te verschaffen, kan men beroep doen op de politie. Een administratieve aanhouding kan immers maar gebeuren wanneer de rust daadwerkelijk wordt verstoord (art. 31 van de Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt).

Meer info: www.ikorganiseer.be 

Contact