Verbintenis tot tenlasteneming

Inhoud

Onderdanen van een derde land (niet EU-onderdanen) die hier op een privéadres verblijven voor een periode van max. 90 dagen moeten hun aanwezigheid melden bij het gemeentebestuur. Zij moeten kunnen bewijzen dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken om deze reiskosten te kunnen dekken.

Als de niet EU-onderdaan over onvoldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikt of geen documenten kan voorleggen waaruit blijkt dat hij voldoende bestaansmiddelen heeft om zijn reiskosten te dekken, kan er een beroep gedaan worden op een garant hier in België. 

De garant legt een verbintenis tot tenlasteneming voor als bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

Voorwaarden

De garant is Belg of een vreemdeling die toegelaten werd om onbeperkt in België te verblijven.

Procedure

U biedt zich aan bij de dienst burgeradministratie in een van beide gemeentehuizen om uw blanco verbintenis tot tenlasteneming op te halen of u vraagt de dienst burgeradministratie om het document door te mailen.

Opgelet! Het document is enkel geldig als u het recto verso afdrukt.

U vult uw gegevens (garant) en de gegevens van de niet EU-onderdaan verder aan op het formulier. Het is belangrijk dat u correct aanduidt:

  • of de vreemdeling visumplichtig is of niet
  • waar de niet EU-onderdaan het visum gaat aanvragen (een Belgisch consulaat of consulaat van een andere Schengenstaat).

U geeft het ondertekende formulier, eventueel samen met de nodige documenten, af bij de dienst burgeradministratie.

Niet EU-onderdaan is niet visumplichtig of de aanvraag wordt ingediend in een Belgisch consulaat

Na legalisatie van de handtekening van de garant door de burgemeester, bezorgt de dienst burgeradministratie de verbintenis terug aan de garant samen met een attest van gezinssamenstelling.

De garant bezorgt de verbintenis tot tenlasteneming met de nodige documenten aan de niet EU-onderdaan. De niet EU-onderdaan vraagt indien nodig het C-visum aan bij het Belgisch consulaat.

Niet EU-onderdaan is visumplichtig en de aanvraag wordt ingediend in een consulaat van een andere Schengenstaat

Na legalisatie van de handtekening van de garant door de burgemeester, bezorgt de dienst burgeradministratie de verbintenis aan de Dienst Vreemdelingenzaken (samen met een gezinssamenstelling, een kopie van het identiteitsdocument en het bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de garant).

De dienst vreemdelingenzaken oordeelt of de tenlasteneming kan aanvaard worden. Na 6 tot 10 weken, stuurt de Dienst Vreemdelingenzaken de tenlasteneming terug naar de dienst burgeradministratie.

Als de tenlasteneming werd aanvaard, bezorgt de dienst burgeradministratie de verbintenis terug aan de garant.

De garant bezorgt de verbintenis tot tenlasteneming met de nodige documenten aan de niet EU-onderdaan. De niet EU-onderdaan vraagt het C-visum aan bij het consulaat van de Schengenstaat.

Is de tenlasteneming niet conform, dan stopt de aanvraag en heeft de garant de mogelijkheid om een nieuwe verbintenis tot tenlasteneming in te dienen.

Wat meebrengen

Niet EU-onderdaan niet visumplichtig / visumaanvraag in een Belgisch consulaat

  • Ondertekende en ingevulde verbintenis tot tenlasteneming

Niet EU-onderdaan visumplichtig  en visumaanvraag in een consulaat van een ander Schengenstaat

  • Ondertekende en ingevulde verbintenis tot tenlasteneming
  • Kopie identiteitsdocument garant
  • Bewijs voldoende bestaansmiddelen garant.

Kostprijs

Het verkrijgen van een verbintenis tot tenlasteming (bijlage 3 bis) is gratis.

Contact