Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom ontvang ik een GAS-boete van stad Genk, terwijl ik een snelheidsovertreding heb begaan in Oudsbergen?

De acht lokale besturen die behoren tot politiezone CARMA zijn een samenwerking aangegaan om, in samenwerking met de lokale politie, efficiënt te handhaven op beperkte snelheidsovertredingen. Stad Genk treedt in deze samenwerking op als lokale verwerkingscel van waaruit de GAS-boetes administratief verwerkt worden.

Wat is een GAS 5-boete?

Steden en gemeenten mogen sinds 1 februari 2021 Gemeentelijke Administratieve Santies (GAS) opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Hierdoor worden deze overtredingen niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd.

Waarom verwerkt stad Genk de beperkte snelheidsovertreding GAS 5 van Oudsbergen?

Binnen heel de politiezone CARMA willen we extra inzetten op verkeersveiligheid. Veilige straten en wijken zijn het uiteindelijke doel. Door de verwerking van GAS 5-boetes te centraliseren kunnen de lokale besturen van de zone efficiënt en kostenbesparend werken. Op die manier is het mogelijk om in heel de zone gelijktijdig het GAS 5-reglement in te voeren.

Vanaf wanneer treedt de samenwerking tussen stad Genk en Oudsbergen in werking?

In Oudsbergen en Houthalen-Helchteren start de samenwerking op 1 oktober 2022. Op 1 november 2022 volgen As, Bocholt, Kinrooi, Zutendaal en Bree.

Mobiliteit

Waarom installeert gemeente Oudsbergen trajectcontroles?

Verkeersveiligheid is een prioriteit in Oudsbergen. Snelheidslimieten zijn er in de eerste plaats om jou en andere weggebruikers te beschermen. Trajectcontroles zijn er om iedereen aan te moedigen om zich aan de opgelegde maximumsnelheid te houden. Alleen zo kunnen we het aantal verkeersslachtoffers drastisch doen dalen.

Naast trajectcontroles blijven ook gerichte, mobiele controles mogelijk, en blijven we werken aan een betere weginfrastructuur.

Waarom werden deze locaties gekozen om trajectcontroles in te voeren?

De locaties van trajectcontroles zijn gekozen op basis van veel voorkomende klachten over overdreven snelheid van burgers, gecombineerd met objectieve analyses uitgevoerd door politiezone CARMA en de verkeerscommissie van gemeente Oudsbergen. Deze analyses gebeurden op basis van ongevallenstatistieken en snelheidsmetingen.

We selecteerden invalswegen van deelkernen met veel doorgaand verkeer. Op elk van deze tracés (behalve de gewestwegen) geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur. Dit betekent dat het zones zijn waar veel mensen wonen en/of waar veel verplaatsingen gebeuren op verschillende manieren (te voet/met de fiets/openbaar vervoer/wagen). Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om er zich zorgeloos te begeven.

Werken de trajectcontroles 24/24 en 7/7?

Ja. Gemeente Oudsbergen zet maximaal in op verkeersveiligheid. Enkel een constante controle en het juiste gevolg bij niet-naleving leiden tot de gewenste gedragsverandering.

Kun je meerdere boetes per dag oplopen?

Ja. Gemeente Oudsbergen streeft naar een gedragswijziging bij volhardende snelheidsovertreders. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Vandaar dat één snelheidsovertreder op eenzelfde dag op hetzelfde of op een ander tracé meerdere boetes kan oplopen. Hiermee wordt een duidelijk signaal gegeven: de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet.

Is er een bewijs dat trajectcontroles werken?

Uit een studie van de Universiteit van Hasselt blijkt dat op wegen met een trajectcontrole:

  • het aantal snelheidsovertreders daalt;
  • het aantal zware snelheidsovertreders zeer sterk daalt;
  • het aantal ongevallen daalt, ook voor en na de bewaakte zone.

Wanneer treden de trajectcontroles in werking?

De meeste trajectcontroles treden in werking op 1 november 2023. De trajectcontrole op de Weg naar Opitter wordt pas actief nadat daar fietspaden worden aangelegd (vanaf 2025). De trajectcontrole in de Kasteelstraat wordt pas actief na goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer. De datum is nog niet gekend.

Technisch

Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole werkt met een ANPR-camera, die nummerplaten kan herkennen. Op het begin- en eindpunt van een traject maakt de camera een foto van je auto. Op basis van het tijdsinterval tussen die twee foto’s wordt je gemiddelde snelheid bepaald. Als die te hoog is, krijg je een boete.

Hoe werkt een ANPR-camera?

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition: automatische nummerplaatherkenning. Door gebruik te maken van optische leesapparatuur kan een ANPR-camera een foto omzetten in data. Die data kunnen gebruikt worden om - indien nodig - een boete op te stellen. 

Wat is de minimale afstand tussen camera A en B?

De minimumafstand tussen twee trajectcontroles is 500 meter. Onder deze werkelijk gemeten afstand kan de trajectcontrole niet geijkt worden.

Is er een marge tussen de werkelijke snelheid en gemeten snelheid?

De werkelijke snelheid wordt gemeten op basis van geijkte camera’s. De marge om effectief te gaan beboeten wordt bepaald door de politie.

Wat is het verschil met een flitspaal?

Een trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Het effect van een trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Privacy

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Enkel de politie mag snelheidsovertredingen vaststellen. Zij zullen dus rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens. Nadien worden deze gegevens overgemaakt aan de lokale verwerkingscel (Stad Genk), waar men de sanctie oplegt en de opstartbrief opstelt. Gemeente Oudsbergen verkrijgt alleen de data van voertuigen die een GAS-boete krijgen, en meer specifiek om de strikt noodzakelijke info om de boete op te stellen.

Alle data worden gedeeld met de federale politie. Dat is een wettelijke verplichting.

Wie kan een kopie krijgen van de vaststelling of beslissing?

Enkel personen die een schriftelijke aanvraag doen en een rechtmatig belang kunnen aantonen, kunnen een kopie krijgen van de vaststelling of beslissing. Bijvoorbeeld: verzekeringsmaatschappijen, advocaten n.a.v. een aanstelling of geschil, etc.

Juridisch

Wat zijn de wettelijke voorwaarden om aan GAS 5 te voldoen?

  1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
  2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur.
  3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
  4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
  5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

Wat gebeurt er als ik een beperkte snelheidsovertreding bega?

Wanneer je te snel rijdt in zone 30 of 50, kan de vaststelling op 3 manieren gebeuren: een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van een mobiele snelheidscamera, een vaste snelheidscamera (flitspaal) of een trajectcontrole (met een ANPR-camera).

Vervolgens wordt de GAS-vaststelling (proces-verbaal) door de politieagent overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder ontvangt een brief van stad Genk met het bedrag van de verschuldigde boete.

Betaal je de boete binnen de dertig dagen na kennisgeving, dan is de procedure ten einde.

Als je de boete niet tijdig betaalt dan wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

Kan ik verweer indienen naar aanleiding van een vaststelling?

Ja, je kan verweer indienen via dit webformulier. Ook wanneer de vaststelling heeft plaats gevonden op het grondgebied van Oudsbergen word je uiteindelijk doorverwezen naar een verweerformulier van stad Genk. De beoordeling van deze verweren gebeurt immers in de lokale verwerkingscel (Stad Genk).

Wat als ik niet de bestuurder was van de wagen?

Je kan de gegevens van de bestuurder doorgeven via dit webformulier. Om dubbele betalingen te vermijden, gelieve de briefwisseling niet zelf over te maken aan de bestuurder aangezien er vanuit stad Genk een brief zal vertrekken. Ook wanneer de vaststelling heeft plaats gevonden op het grondgebied van Oudsbergen word je uiteindelijk doorverwezen naar een verweerformulier van stad Genk. De beoordeling van deze verweren gebeurt immers in de lokale verwerkingscel (Stad Genk).

Welke stappen kan ik nog ondernemen als de sanctionerend ambtenaar mijn verweer niet heeft aanvaard?

Je hebt het recht om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit moet binnen de maand vanaf de kennisgeving van de beslissing gebeuren.

Kan ik mondeling mijn verweer komen doen?

Neen, er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.

Worden mijn gegevens bijgehouden in een register?

Ja. Je gegevens zullen, in navolging van artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Koninklijk Besluit, worden opgenomen in het register van de gemeentelijke administratieve sancties. Je gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Je hebt op ieder moment recht tot inzage en rechtzetting van de gegevens die jou betreffen.

Wie zorgt voor de verwerking van de GAS-boetes?

De stad Genk treedt op als lokaal verwerkingscentrum voor de verwerking en afhandeling van GAS-boetes die voortvloeien uit vaststellingen van snelheidsovertredingen, die gebeuren via de geïnstalleerde trajectcontroles, bemande en onbemande camera’s, in zones 30 en 50 op het grondgebied van de politiezone CARMA.

Van elke boete gaat 12 euro naar stad Genk (personeelskosten, softwarekosten, operationele kosten en andere) en een triagekost van 1,41 euro naar politie CARMA. De rest is voor gemeentebestuur Oudsbergen, dat deze middelen gebruikt voor de exploitatie en onderhoud van de camera’s.

Financieel

Wat zijn de betalingsgegevens van gemeentebestuur Oudsbergen?

Opgelet: de gestructureerde mededeling verschilt per dossier en vind je terug bij de betalingsinformatie. Deze mededeling is verplicht te vermelden bij elke betaling.

Begunstigde: Gemeentebestuur Oudsbergen
Dorpsstraat 44 - 3670 OUDSBERGEN
IBAN: BE64 0910 0048 7352
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: +++XXX/XXXX/XXXXX+++

Wat gebeurt er met het geld van de boetes?

De GAS-boetes die worden vastgesteld door bemande of onbemande snelheidscamera’s (flitspalen) worden geïnvesteerd in de werking van politie CARMA.

De GAS-boetes die worden vastgesteld door gemeentelijke trajectcontroles gaan naar het gemeentebestuur van Oudsbergen. Van elke boete gaat 10 euro naar stad Genk (personeelskosten, softwarekosten, operationele kosten en andere) en een triagekost van 2 euro naar politie CARMA. De rest is voor gemeentebestuur Oudsbergen, dat deze middelen gebruikt voor de exploitatie en onderhoud van de camera’s.

Hoeveel bedraagt de boete voor een overtreding?

Rij je 10 km/u of minder te snel? Dan bedraagt de boete 53 euro. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur die je te snel rijdt.

Indien het gaat over een overtreding buiten de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 6 euro per bijkomende kilometer. Indien het gaat over een overtreding binnen de bebouwde kom, dan zal de boete telkens vermeerderd worden met 11 euro per bijkomende kilometer. Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?

Het boetebedrag wordt berekend aan de hand van de gemeten snelheid. Er wordt geen verhoging van de geldboete voorzien voor herhaalde beperkte snelheidsovertredingen.

Moet ik de boete nog betalen als ik verweer heb ingediend?

Je moet wachten op het antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Als het verweer gegrond is, volgt er geen sanctie. Indien de sanctionerend ambtenaar oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan dient de boete alsnog betaald te worden. Dit staat ook in de brief die je zal ontvangen.

Kan ik een afbetalingsplan aanvragen?

Ja, dat kan. Hiervoor neem je contact op met gemeente Oudsbergen via dit contactformulier, via 089 810 100 of via info@oudsbergen.be.

Is een GAS-boete fiscaal aftrekbaar?

Neen. Een GAS-boete is geen factuur, maar een betalingsverzoek naar aanleiding van een opgelegde sanctie. Deze is conform de vigerende politieverordening. Bovendien kunnen vennootschappen een GAS-boete niet inbrengen als kost. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2020 zijn boetes niet meer aftrekbaar, omdat boetes fiscaal niet als kost gezien kunnen worden.