Veelgestelde vragen

Algemeen

Adressen

Dienstverlening

Financieel

Papieren en attesten

Politiek

Verenigingen en ondernemingen

Veiligheid

Algemeen

Waarom fuseren Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek?

Vandaag de dag is het voor kleinere gemeenten niet makkelijk om al hun taken waar te maken. Morgen zal dit met de afbouw van de provincies in het achterhoofd nog moeilijker worden. Hierbij komt dat meer en meer verantwoordelijkheden van Vlaanderen naar de gemeenten worden overgedragen.

Op dit moment zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode twee financieel gezonde gemeenten met elk een goede dienstverlening en degelijke infrastructuur. Dit moeten we echter niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen garanderen. Daarom werd Idea Consult aangesteld om de voor- en nadelen van een fusie te onderzoeken. Lees het onderzoeksrapport hier.

Wat blijkt? Een fusie leidt met zekerheid tot meer schaal, meer personeel, meer middelen en een groter netwerk. Die extra capaciteit kan winst opleveren voor de dienstverlening, de organisatie en de financiën. Kortom, voordelen voor u.

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek zijn gelijkaardige en gelijkwaardige partners. Van alle omliggende gemeenten zijn Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode op verschillende vlakken een goede match: de gemeenten en hun inwoners hebben een erg vergelijkbaar profiel. Bovendien vormen de gemeenten samen een mooi geografisch geheel.

Hoe werd de naam en het logo van Oudsbergen gekozen?

Van 27 oktober 2016 tot en met 14 februari 2017 kon men via de fusiewebsite en antwoordstroken nieuwe gemeentenamen voorstellen. Dit leverde 859 inzendingen op, waarvan 547 unieke namen.

Op 22 maart 2017 verzamelde een volksjury van 46 inwoners in den Ichter in Opglabbeek. In deze volksjury waren de verschillende adviesraden en heemkringen vertegenwoordigd. De andere zetels werden door lottrekking ingevuld, waarbij er voor een gelijkmatige verdeling van de verschillende gemeenten en leeftijdscategorieën werd gezorgd. Deze volksjury selecteerde de vier beste namen uit alle inzendingen: Broekstede, Donderslag, Oudsberg en Oudsbergen. Nadien openden de stembussen en kon er via de fusiewebsite, in de gemeentehuizen, in de bibliotheken en op papier gestemd worden. Enkel inwoners ouder dan 12 jaar konden stemmen.

Op dinsdag 9 mei 2017 werd de winnaar bekendgemaakt: 62,7 procent van de stemmen ging naar de naam Oudsbergen.

Het nieuwe logo werd op 26 juni aan de gemeenteraden voorgesteld. Net zoals bij de zoektocht naar een nieuwe gemeentenaam, konden ook hier de inwoners ouder dan 12 jaar stemmen. Zo’n 731 inwoners en personeelsleden brachten hun stem uit. Zij kozen met 79 procent van de stemmen massaal voor het bovenstaande logo, dat warm en modern is en waarin de vorm en kleuren verwijzen naar de rijke natuur en de onderlinge verbondenheid. De ontwikkeling van het logo en de bijhorende huisstijl kostte 8.330 euro.

Leidt een fusie tot ontslagen bij het personeel?

Nee. Er is decretaal voorzien dat bij een fusie het statuut van alle gemeentelijk en OCMW-personeel gegarandeerd blijft. Uiteraard zal er een nieuw organogram worden uitgewerkt. Daarover beslist het nieuwe gemeentebestuur in 2019.

Adressen

Wat gebeurt er met straatnamen die in beide gemeenten voorkomen?

Omdat de postcodes behouden blijven, is het strikt genomen niet noodzakelijk om (bijna) identieke straatnamen te wijzigen. De hulpdiensten vragen uit veiligheidsoverwegingen wel om dubbele straatnamen te vermijden. Daarom hebben beide gemeentebesturen ervoor gekozen om bij dubbele straatnamen de naam van de straat met het minste woningen te veranderen.

De volgende straten krijgen op 1 januari 2019 een nieuwe naam:

In Meeuwen-Gruitrode:

Oude naam

Nieuwe naam

Bosstraat

Boskantstraat

Dwarsstraat

Valkstraat

Fazantstraat

Reigerstraat

Groenstraat

Harmoniestraat

Heerstraat

Stienersweg

Heidestraat

Heideveldstraat

Hoekstraat

Beunisstraat

Hoevestraat

Kriekenbergstraat

Kievitsstraat

Vlinderstraat

Kortestraat

Kleinestraat

Kruisstraat

Poortstraat

Leeuwerikstraat

Vogelzangstraat

Lijsterstraat

Wulpstraat

Molenstraat

Dorpermolenstraat

Rozenstraat

Klaprozenstraat

Weg naar As

Oudsbergerweg

Weg naar Opoeteren

Kasteelstraat

Weg nr. Zwartberg

Weg naar Opglabbeek

Zijstraat

Cannersstraat

In Opglabbeek:

Oude naam

Nieuwe naam

Akkerstraat

Pleinstraat

Asterstraat

Lavendelstraat

Begoniastraat

Korenbloemstraat

Bergstraat

Oude Bergstraat

Bremstraat

Hooiweg

Broekkantstraat

Broekstraat

Dennenstraat

Woudstraat

Dorpsstraat

Centrumstraat

Heikantstraat

Heiderbosstraat

Kapelstraat

Gildenstraat

Krokusstraat

Lotusstraat

Kuilenweg

Groenskuilweg

Merelstraat

Sijsjesstraat

Ophovenstraat

Ophovenbosstraat

Postweg

Lemmensweg

Tulpenstraat

Jasmijnstraat

Schasstraat *

Nog niet gekend

Veldstraat

Driehoekstraat

Verbindingsweg

Kleine Beekstraat

Weg naar Bree

Weg naar Gruitrode

Zandstraat

Kiezelstraat

Zavelweg

Wildbroekstraat

* Op vraag van de inwoners van de Schasstraat werd nadien ook voor hen de procedure voor een nieuwe straatnaam opgestart.

Komt er een nieuwe postcode?

De postcodes 3670 voor Meeuwen-Gruitrode en 3660 voor Opglabbeek blijven behouden. Voor Oudsbergen gelden dus de postcode 3660 en 3670.

Wat gebeurt er met post die aan het oude adres geadresseerd wordt?

Bpost zal de briefwisseling van de betrokken bewoners en firma’s gedurende drie maanden gratis blijven bezorgen op het gewijzigd adres, ook al is de briefwisseling geadresseerd op de oude naam of op het oude nummer.

Wie moet ik verwittigen? Wat doet de overheid voor mij?

Het gemeentebestuur en de Vlaamse en federale overheid stellen alles in het werk om zo veel als mogelijk de adreswijzigingen zelf automatisch door te voeren of aan te bieden aan partners. Deze aanpassingen automatisch gebeuren bij instanties die zijn aangesloten op de kruispuntbanken van het Rijksregister, en instanties die correct gebruik maken van de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen (het CRAB):

 • FOD Binnenlandse Zaken (Rijksregister)
 • FOD Financiën (Belastingen, BTW, … )
 • RSZ / RVA
 • Ziekenfonds
 • Bpost

De volgende instanties verwittigt u best zelf:

 • Werkgever / Vakbond / evt. collega’s
 • School / kinderopvang
 • Eigen klantenbestand / zakenrelaties / leveranciers
 • Vrienden / familie / kennissen / adresboek
 • Huisarts / specialist / tandarts
 • Garage
 • Verenigingen waar men lid van is / correspondentie van ontvangt
 • Abonnement fitness / cultureel centrum / bib
 • Account bij (online) winkels e.d.

Dienstverlening

Blijven de twee gemeentehuizen open?

Ja, al bij de aankondiging van het fusieonderzoek werd benadrukt dat beide gemeentehuizen behouden blijven. Het uitgangspunt is om de bestaande dienstverlening minstens te behouden.

Blijven de twee recyclageparken open?

Ja, de recyclageparken in Meeuwen en Opglabbeek blijven open.

Financieel

Welke belastingtarieven gelden in Oudsbergen?

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hanteren al in 2018 dezelfde belastingtarieven: 6,50 procent op de aanvullende personenbelasting en 838 opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Papieren en attesten

Moet ik het inschrijvingsbewijs van mijn voertuig aanpassen?

Nee. Adreswijzigingen worden niet meer aangebracht op het inschrijvingsbewijs van voertuigen. De controlediensten gebruiken een online databank om het adres te controleren en negeren de info op het inschrijvingsbewijs.

Moet ik mijn rijbewijs, identiteitskaart, kidsID of reispas laten aanpassen?

Er moeten geen nieuwe rijbewijzen, identiteitskaarten, kidsID’s of reispassen (paspoorten) worden aangevraagd.

De gegevens op de chip van de identiteitskaart moeten wel bijgewerkt worden. Daarvoor moet u naar het gemeentehuis komen.  Het is nog niet duidelijk of dit voor alle inwoners het geval is of enkel voor de inwoners waarvan de straatnaam verandert.

Heeft een adreswijziging invloed op het openbaar onderzoek van mijn bouwvergunning?

Nee, een stedenbouwkundige vergunning wordt gekoppeld aan de kadastrale gegevens van het perceelnummer en niet aan het adres. Het openbaar onderzoek loopt gewoon verder.

Ik ben geboren in Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek. Wordt mijn geboorteplaats aangepast?

Nee, de geboorteakte wordt niet aangepast. De geboorteplaats Meeuwen-Gruitrode of Opglabbeek zal dus op uw identiteitskaart blijven staan.

Politiek

Hoeveel gemeenteraadsleden en schepenen telt de nieuwe gemeente?

Het aantal gemeenteraadsleden en schepenen wordt bepaald op basis van het inwoneraantal. Op dit moment telt Meeuwen-Gruitrode 23 gemeenteraadsleden en Opglabbeek 21. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden er 27 gemeenteraadsleden van Oudsbergen verkozen. Het totale aantal gemeenteraadsleden daalt dus van 44 naar 27.

Deze 27 gemeenteraadsleden zullen de burgemeester en de schepenen voordragen. In totaal bestaat dit college dan uit maximum 9 leden: tijdens de eerste legislatuur worden 2 extra schepenen toegestaan, tijdens de tweede legislatuur van Oudsbergen 1. Op dit moment bestaan beide colleges uit zes leden, terwijl het op basis van het inwonersaantal uit zeven leden mag bestaan.

Hoe verlopen de verkiezingen in 2018?

Net zoals in alle andere Vlaamse gemeenten vinden er op 14 oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek worden die samen georganiseerd. In Meeuwen-Gruitrode wordt voor het eerst digitaal gestemd. In Opglabbeek verloopt de stemming al langer digitaal.

De verschillende partijen komen op met lijsten voor het volledige grondgebied van Oudsbergen. Inwoners van Meeuwen-Gruitrode kunnen dus stemmen op kandidaten die in Opglabbeek wonen, en omgekeerd.

De verkozen gemeenteraadsleden zullen dan een burgemeester en schepenen aanduiden.

Verenigingen en ondernemingen

Moeten verengingen en organisaties de adreswijziging melden aan het Belgisch Staatsblad?

Als de straatnaam niet wijzigt, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente en hoeven de ondernemingen en verenigingen geen aparte melding meer te maken van een adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad.

De diensten van het Belgisch Staatsblad passen op basis van het samenvoegingsdecreet de databanken aan zodat de gebruikers geen hinder ondervinden van een wijziging van de postcode of een nieuwe naam van de gemeente.

Moeten verenigingen en organisaties waarvan de straatnaam wijzigt de adreswijziging melden aan het Belgisch Staatsblad?

Ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam wijzigt door een fusie, moeten wel een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch staatsblad.

Het Belgisch Staatsblad voert dit gratis door als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs). Dit geldt enkel voor de publicatie van de opgelegde adreswijzigingen. Als bedrijven of verenigingen nog bijkomende wijzigingen vermelden (ontslag, benoeming, ...), gebeurt de publicatie niet gratis.

De formulieren m.b.t. de adreswijziging kan u hier raadplegen: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/form_n.htm.

Voor meer informatie kunt u terecht bij info.staatsblad@just.fgov.be  – tel. 0800 98 809

Moeten verenigingen fuseren?

Nee, verenigingen moeten niet fuseren. Dat kunnen en willen we niet verplichten. Als verenigingen dat wensen, kunnen ze natuurlijk wel samenwerken.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er in 2019?

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hebben allebei een bloeiend verenigingsleven dat ze ondersteunen met subsidies. Deze subsidiemogelijkheden moeten op elkaar afgestemd worden. De nieuwe reglementen zullen in 2019 door de nieuwe gemeenteraad goedgekeurd worden.

Veiligheid

Tot welke politiezone behoort Oudsbergen?

Oudsbergen zal tot de politiezone Carma behoren. De politiezones MidLim en Noord-Limburg zijn intussen gefuseerd tot de politiezone Carma. Deze politiezone omvat in 2018 negen gemeenten: As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal.

Tot welke brandweerzone behoort Oudsbergen?

Oudsbergen sluit op 1 januari 2019 aan bij de brandweerzone Oost-Limburg.