Standpunt Oudsbergen

Van waar komen onze wolven?

Het wolvenverhaal in Limburg start in het voorjaar van 2018. De afkomst van de aanwezige wolven is via DNA-stalen en GPS-tracking terug te brengen via Nederland tot in Duitsland en Polen. Door de toenemende roedels in Europa was het slechts een kwestie van tijd vooraleer ze zich ook in Vlaanderen zouden vestigen.

Oudsbergen vraagt oplossingen

Het stijgende aantal wolvenaanvallen op schapen, paarden en koeien en het toenemende aantal waarnemingen door bewoners wekt ongerustheid en verzet op. Deze ongerustheid kunnen we enkel ombuigen naar vertrouwen door het inzetten van voldoende expertise.

Oudsbergen voert geen debat voor of tegen de wolf. Het gemeentebestuur vraagt enkel om goede oplossingen voor de probleemsituaties die zich vandaag voordoen. De Vlaamse Overheid zegt in het ‘interventieprotocol probleemsituaties wolf’ dat de wolf in bepaalde omstandigheden problematisch gedrag kan vertonen. Het doden van vee is daar een voorbeeld van. Als dit gedrag zich voordoet, zijn er maatregelen nodig.

Oudsbergen stelt oplossingen voor

We vragen nu concrete en snelle acties van de Vlaamse overheid om ons als gemeente te ondersteunen en het samenleven met de wolf mogelijk te maken.

15 maatregelen

Het gemeentebestuur stelt de volgende 15 maatregelen voor aan minister van Omgeving Demir tijdens het burgemeestersoverleg van 12 oktober 2021:

3x meer onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing

Het ‘interventieprotocol probleemsituaties wolf’ van de Vlaamse Overheid mist lokaal draagvlak. Er is meer onderzoek en wetenschappelijke onderbouwing nodig. Daarnaast is een goede afstemming tussen het Vlaams en Waals niveau evident, want de wolven stoppen niet aan een grens.

 • We vragen op korte termijn een grondige evaluatie van het protocol. Een verstrenging dringt zich op. We moeten durven spreken over verjagen. Want wat is ‘normaal gedrag’?
 • We vragen ook ernstig te onderzoeken of het afrasteren van het wolvengebied tot de mogelijkheden behoort. Nieuwe wolven die onze streek zouden bewonen kunnen daarin geplaatst worden.
 • Het zenderen/monitoren van de wolf dient ernstig onderzocht te worden. Mocht dit al gebeuren willen lokale overheden hierover geïnformeerd worden.

5x meer gerichte ondersteuning voor wolfwerende afrastering

 • Om de preventieve aanpak te versterken, pleiten we voor een dringende versterking van het Wolf Fencing Team Belgium.
 • Alleszins moeten alle kosten voor zowel investering als onderhoud aan omheining én schade aan dieren bij zowel hobby- als professionele veehouders maximaal vergoed worden.
 • Subsidiemogelijkheden dienen zo opgesteld te worden dat er geen doelgroepen uit de boot vallen. Alle diersoorten, veehouders (ook vzw’s en openbare besturen) en soorten afrasteringen met bevestigde resultaten dienen gesubsidieerd te worden.
 • Er dienen zoals bij de schapenhouders ook duidelijke richtlijnen uitgeschreven te worden hoe een paarden- en runderenweide correct wolfwerend af te rasteren.
 • Subsidies dienen mogelijk gemaakt te worden voor percelen waarvan de veehouder geen eigenaar is (pacht, verhuur…).
 • Subsidies dienen tijdelijk met terugwerkende kracht uitbetaald te worden, zodat veehouders meteen actie kunnen ondernemen.
 • Er mag geen onderscheid gemaakt worden in ondersteuning binnen hetzelfde risicogebied of schutkring.

2x meer administratieve ondersteuning

 • Een verregaandere en menselijke ondersteuning in de administratieve afhandeling voor schadeleiders zodat hier geen enkele ‘drempel’ meer ervaren kan worden. Aanvragen vergoeding, contacteren Rendac, contacten Sanitel, DGZ,… en alles wat ermee gerelateerd is (nazorg).
 • Subsidie en schadedossiers dienen sneller door de administratieve flow te gaan zodat de uitbetaling ook sneller kan verlopen.

3x meer communicatie, transparantie en expertise

 • Verder inzetten op kennis van erkende specialisten waarin alle belanghebbenden vertrouwen hebben, want enkel zo kan eventuele angst plaats maken voor vertrouwen. Hierbij dienen de 3 eerste punten meegenomen te worden.
 • Actualiseer het overzicht van schadegevallen na iedere (mogelijk) schadegeval. Nu wordt deze slechts per kwartaal geüpdatet (op basis van beschikbare DNA resultaten). Het overzicht schadegevallen dient voor de gemeentebesturen beschikbaar te zien met adres (minimaal straatnaam).
 • Ondersteun gemeentebesturen maximaal door uniforme communicatie en de organisatie van bijkomende infosessies en infomarkten voor alle veehouders en inwoners