Schadevergoeding bij een landbouwramp

Opgelet: het schadeformulier droogteschade moet ten laatste op 4 september ingediend worden.

Tot en met 31 december 2019 werd er onderscheid gemaakt tussen een algemene natuurramp (een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen) en een landbouwramp (een ramp waar er allee schade is aan landbouwgewassen). In beide gevallen moest de ramp erkend zijn door de Vlaamse regering om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken. Vanaf 2020 wordt alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden als “ramp” beschouwd.

Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Voorwaarden

Om tijdens de overgangsperiode beroep te kunnen doen op het landbouwrampenfonds is het nodig een brede weersverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een brede weersverzekering die minstens 25% van het totale teeltareaal betreft komt men in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de niet-verzekerde schade.

Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

Procedure

Vaststelling van de schade

 • Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
 • Vaststellingen door een schattingscommissie om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
  • U kunt een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin uw grond gelegen is. Dat doet u het best schriftelijk. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel …).
  • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologische evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst.
   Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

Erkenning als landbouwramp

 • Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zoveel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de Vlaamse Regering.
 • Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Vlaamse Regering voor. Als een natuurverschijnsel effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Vlaamse Regering, die dan beslist over de erkenning.
 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

Schadevergoeding aanvragen

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan hebt u 3 maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om uw tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Die laatste behandelt de dossiers. Het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) vindt u terug via de website.

Bij het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag voegt u de onderstaande bijlagen:

 • een proces-verbaal van de definitieve schadevaststelling door de gemeentelijke schattingscommissie of het verslag van een expert en de ereloonnota
 • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen
 • bewijsstukken van structurele investeringen om teeltschade door weersomstandigheden te voorkomen
 • bewijsstukken van eventuele extra gemaakte kosten
 • eventuele bewijsstukken van de geleden schade (foto's)
 • een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen.

Contact