Registratie van een buitenlandse adoptie

Inhoud

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap ontstaan door adoptie van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Bij een buitenlandse adoptie wordt het adoptiekind vanuit zijn land van herkomst overgebracht naar België, hetzij nadat de adoptie in het buitenland is uitgesproken, hetzij met het oog op een adoptiebeslissing in België (pre-adoptieve plaatsing).

Een buitenlandse adoptie kan slechts wanneer voor het kind in nood alle mogelijke middelen tot plaatsing (in zijn familie, sociale of andere omgeving) in het herkomstland uitgeput zijn en er geen enkele andere duurzame oplossing kan gevonden worden.

Heb je interesse om een kindje te adopteren? Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) maakt je graag wegwijs in de verschillende procedures en begeleid je samen met de erkende diensten door het adoptieproces.

Voorwaarden

Om een kindje te kunnen adopteren, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen

  • Je bent minstens 25 jaar oud.
  • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.
  • Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
  • Je wordt geschikt verklaard door de familierechter.
  • Je bent alleenstaand of een koppel (Je bent getrouwd of wettelijk samenwonend of woont minstens 3 jaar samen)

Bij een buitenlandse adoptie worden er vaak bijkomende voorwaarden gesteld. De meeste herkomstlanden leggen voorwaarden op zoals het verplicht gehuwd zijn, vaste leeftijdsgrenzen enz.

De voorwaarden van de herkomstlanden kan je terugvinden op de website van kind en gezin. 

Procedure

De buitenlandse adopties verlopen in verschillende stappen.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we door naar de brochure.

Zoals bepaald in het burgerlijk wetboek blijft de Federale Centrale Autoriteit (FCA) verantwoordelijk voor de erkenning van adoptiebeslissingen die in het buitenland zijn genomen.

De FCA stelt echter niet langer een bewijs van registratie op. Zodra de adoptiebeslissing is erkend, stuurt het FCA de informatie over de adoptiebeslissing door naar de gemeente in de vorm van een attest.

Dit attest wordt naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gestuurd van de plaats waar de geadopteerde is ingeschreven, of, indien nodig, de plaats waar de adoptanten zijn ingeschreven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan dan onmiddellijk de akte van adoptie opstellen. De akte van adoptie geldt als bewijs van de erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing door FCA. U hoeft hiervoor dus geen stappen te ondernemen.

De adoptieprocedure eindigt volledig wanneer uw adoptiekind wordt ingeschreven op de gemeente. De gemeente kan het kind inschrijven op basis van het attest van de FCA.

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de geboorteakte van uw adoptiekind en de adoptiebeslissing over in DABS.

Wat meebrengen

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de geadopteerde is ingeschreven, of, indien nodig, de plaats waar de adoptanten zijn ingeschreven, maakt onmiddellijk de akte van adoptie op. Dit op basis van het attest van de Federale Centrale Autoriteit (FCA).

De akte van adoptie geldt als bewijs van de erkenning van de buitenlandse adoptiebeslissing door FCA. De adoptieprocedure eindigt volledig wanneer uw adoptiekind wordt ingeschreven op de gemeente. U hoeft hiervoor dus geen stappen te ondernemen

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft de geboorteakte van uw adoptiekind en de adoptiebeslissing over in DABS wanneer u deze voorlegt op de dienst burgeradministratie.

Kostprijs

Bij het doorlopen van een adoptieprocedure komen er heel wat kosten kijken. U moet kosten betalen voor de informatiesessies, de voorbereidingssessies, het verzoekschrift …..

Voor meer gedetailleerde info verwijzen we naar de brochure

Het overschrijven van een adoptie is gratis.

Regelgeving

Artikel 65 tot 70  van het Burgerlijk Wetboek

Voor wie

Voor iedereen die meer wil weten over een buitenlandse adoptie en/of eraan denkt deze procedure op te starten.

Contact