Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die u helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie die kan toegekend worden aan een dak- of thuisloze die een woonst betrekt die als hoofdverblijfplaats dient.

Voorwaarden

 • U ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als u werkt, moet uw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
 • U hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. U bent dakloos als u
  • op straat woont
  • in een kraakpand woont
  • in een opvangtehuis woont
  • bij iemand woont die u voorlopig ontvangt
  • in de gevangenis verblijft
  • in een gemeenschap voor daklozen verblijft.
 • U huurt een kamer of appartement of u mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, u woont in deze woning alleen of samen met personen die u vrij hebt gekozen.
 • U hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure

 • U maakt een afspraak met de maatschappelijk werker van het OCMW.
 • De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.
 • Uw dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) waarna aan u de premie al dan niet uitbetaald zal worden. U krijgt steeds een schriftelijke bevestiging van de beslissing van het BCSD. 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Ondertekende huurovereenkomst
 • Inkomstenbewijs
 • Rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Bedrag

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 'personen met gezinslast'.

Uitzonderingen

Indien twee of meer daklozen zich op hetzelfde adres vestigen en deel uitmaken van hetzelfde gezin, wordt enkel één installatiepremie toegekend.

Voor wie

De premie is bestemd voor dak- en thuislozen. Hieronder wordt verstaan; iedere persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelgenheid ter beschikking wordt gesteld.

Contact