Privacyverklaring

Algemeen

Deze website wordt beheerd in opdracht van de gemeente Oudsbergen. De website en de informatie die zich erop bevinden mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. De gemeente Oudsbergen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. De gemeente Oudsbergen isevenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

De gemeente Oudsbergen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De gemeente Oudsbergen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageren de gemeenten zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar privacy@oudsbergen.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Oudsbergen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wenst u informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de gemeente Oudsbergen. De gemeente Oudsbergen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

De gemeente Oudsbergen plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. De gemeente Oudsbergen geeftgeen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De gemeente Oudsbergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt de gemeente Oudsbergen zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de gemeente Oudsbergen via info@oudsbergen.be.

De gemeente Oudsbergen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Persoonsgegevens

De gemeente Oudsbergen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan de gemeente Oudsbergen, dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het gemeenbestuur verwerkt de persoonsgegevens om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met u in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties, wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u aan de gemeentebesturen de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent de gemeente Oudsbergen aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiertoe kunnen de gemeentebesturen gecontacteerd worden op privacy@oudsbergen.be.

Welke rechten hebt u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verlenen u een aantal rechten met betrekking op uw persoonsgegevens die door de gemeente Oudsbergen verwerkt worden.

U hebt het recht om de gemeente Oudsbergen te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zullen de gemeenten in ieder geval binnen vier weken reageren.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het gemeentebestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. 

Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het gemeentebestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens, hebt u ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u contact opnemen via privacy@oudsbergen.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als u van mening bent dat de gemeente Oudsbergen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. 

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of vespreiding van computervirussen, of voor transmissie of verspreiding van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. De gemeente Oudsbergen behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan hun belangen of deze van derden.

Beveiliging

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

Contactgegevens

Gemeente Oudsbergen, Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen, info@oudsbergen.be, 089 810 100

Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via privacy@oudsbergen.be.

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.