Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Neem contact met ons op om een afspraak te maken.

Inhoud

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester van een Vlaamse gemeente de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren.

Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel. De gemeente kan zelf bepalen wat de ernstige redenen kunnen zijn.

Procedure

De overlevende echtgenoot en de bloedverwanten in eerste graad dienen (via de begrafenisondernemer) een schriftelijke aanvraag tot ontgraving en eventuele herbestemming in bij het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur gaat na of het aanvraagformulier correct is ingevuld en of de burgemeester toelating kan verlenen tot de ontgraving.

Wanneer, na de ontgraving van een stoffelijk overschot, een crematie volgt, moet het gemeentebestuur eerst een toelating tot crematie aanvragen bij de Procureur des Konings.

Na het bekomen van deze toelating, kan de burgemeester een toelating verlenen tot de ontgraving.

Het gemeentebestuur verwittigt de begrafenisondernemer vanaf het moment dat de burgemeester de toelating heeft verleend. Het gemeentebestuur maakt samen met de familie (of via de begrafenisondernemer) de nodige afspraken rond de gewenste dag en tijdstip van de ontgraving.

Op de afgesproken dag en tijdstip wordt de ontgraving uitgevoerd door de  aannemer die het gemeentebestuur heeft aangesteld. De lokale politie houdt in naam van het gemeentebestuur toezicht op de ontgraving en maakt er een proces verbaal van op.

Het gemeentebestuur bezorgt de nodige formulieren (toelating en proces verbaal) aan de begrafenisondernemer of rechtstreeks aan de familie.

Wat meebrengen

Als je de aanvraag tot opgraving doet via de begrafenisondernemer, hoef je geen verdere stappen te ondernemen.

Als je de aanvraag tot opgraving zelf wil doen, breng je het getekende aanvraagformulier mee naar de dienst burgeradministratie. Een blanco van dat aanvraagformulier kan je hier downloaden. Dat formulier moet ondertekend zijn door de overlevende echtgenoot en de bloedverwanten in eerste graad (kinderen/ouders). 

Kostprijs

De kosten voor de ontgraving en eventuele herbestemming zijn volledig ten laste van de aanvrager(s) en zijn vastgelegd door het gemeentebestuur. Voor meer info neem je contact op via info@oudsbergen.be of 089 810 100.

Indien je kiest voor een herbestemming op het uniforme gedeelte van één van onze begraafplaatsen, ben je verplicht om het grafmonument en eventuele toebehoren via het gemeentebestuur aan te kopen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de ontgraving.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)

Voor wie

Voor iedereen die ernstige redenen heeft om over te gaan tot een opgraving van een stoffelijk overschot of urne.

Contact