Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Neem contact met ons op

Inhoud

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten vervangt de vroegere socio-economische vergunning. Aanvragen die werden ingediend voor 1 augustus 2018 worden nog behandeld volgens de procedures van de huidige wetgeving.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Meer informatie over het aanvraagformulier kan je terugvinden op het omgevingsloket. In de handleiding voor aanvragers met betrekking tot aanvragen van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten staat opgenomen welke delen van het algemeen aanvraagformulier je dient in te vullen en welke addenda moeten toegevoegd worden aan jouw aanvraag.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de te volgen procedure in de omgevingsvergunning. U vindt de details in het belasting- en retributiereglement op administratieve stukken.

Contact