Subsidie voor mondiale projecten

Inhoud

De gemeente Oudsbergen moedigt burgers en verenigingen uit Oudsbergen aan om een initiatief op te zetten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van gemeenschappen. Hiervoor kan jaarlijks een subsidie worden aangevraagd. 

Voorwaarden

 • Het project is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio of gemeenschap, met respect voor het milieu en de culturele eigenheid van die gemeenschap.
 • Er kan een samenwerking aangetoond worden met een lokale partner in het betreffende land.
 • Het betreft een rechtstreekse ondersteuning van het project in het betreffende land.
 • De aanvrager is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het project.
 • Het project moet leiden tot de verzelfstandiging van de doelgroep. Het is de bedoeling dat de lokale bevolking het beheer van het project op termijn in eigen handen neemt.
 • De aankoop van hulpgoederen dient in het land zelf te gebeuren, ter stimulatie van de lokale economie, behalve wanneer de aanvrager goede tegenargumenten kan voorleggen. Het louter verschepen of vervoeren van hulpgoederen komt niet in aanmerking voor subsidiëring.
 • Het project richt zich op een land dat voorkomt op de lijst Official Development Assistance (ODA) van het Development Assistance Committee (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met uitzondering van de Europese landen op deze lijst.
 • Voor een project kan slechts één aanvraag per jaar ingediend worden. Er wordt op toegezien dat verenigingen, inwoners en projecten die nauw met elkaar verbonden zijn, slechts eenmaal per jaar een subsidie kunnen ontvangen.

Procedure

 • Een project dient uiterlijk op 30 juni bij het gemeentebestuur ingediend te worden om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het lopende kalenderjaar.
 • Het project wordt aangevraagd via het daarvoor bestemde
  aanvraagformulier met een duidelijke en concrete projectomschrijving en begroting.

Kostprijs

De subsidie wordt bepaald in functie van het gevraagde bedrag en bedraagt maximum 1000 euro.

Voor wie

 • burgers woonachtig in Oudsbergen
 • burgers afkomstig uit Oudsbergen die woonachtig zijn in het gebied waar het project zich op richt
 • erkende verenigingen uit Oudsbergen