Mantelzorgpremie

Maak een afspraak

Inhoud

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

Voorwaarden met betrekking tot de mantelverzorger:

 • De mantelverzorger moet minimum 3 maanden werkelijk met de thuisverzorging van de zorgbehoevende bezig zijn. Hij of zij kan dit alleen doen of in samenwerking met anderen. Hij of zij legt hiervan een beknopt zorgenplan voor.
 • De mantelverzorger kan de verzorging geven ofwel in de woning van de zorgbehoevende ofwel in de eigen woning indien inwoner van de gemeente Oudsbergen.


Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende die mantelzorg ontvangt:

 • De zorgbehoevende is inwoner (gedomicilieerd) van Oudsbergen. De zorgbehoevende is niet opgenomen in een woonzorgcentrum of in een verzorgingsinstelling en dient minstens 3 dagen per week in de thuissituatie te verblijven.
 • De zorgbehoevende heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid. Deze kan men bewijzen door:
  • een attest van de Federale Overheidsdienst Personen met een handicap of van de Vlaamse Overheid, waaruit een verminderde zelfredzaamheid blijkt van minstens 7 punten voor kinderen gerechtigd op verhoogde kinderbijslag of een attest van minstens 12 punten voor volwassenen.
  • een sociaal verslag van de sociale dienst waaruit blijkt dat de zorgbehoevende in een palliatieve thuiszorgsituatie verkeerde en niet tijdig of geen aanvraag kon indienen bij de Federale Overheidsdienst of Vlaamse Overheid omwille van zware ziekte of overlijden. De mantelzorgtoelage kan in deze situatie
   voor maximum 3 maanden toegekend worden, ermee rekening houdend dat er thuiszorg door de mantelzorger(s) werd geboden gedurende deze periode.

Eén mantelverzorger kan maximum voor 2 personen een toelage bekomen. 

Procedure

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de mantelverzorger ingediend bij de sociale dienst met het daartoe voorziene aanvraagformulier. De aanvrager dient de bewijzen te leveren dat aan de gestelde voorwaarden voldaan is. De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden onmiddellijk aan de sociale dienst door te geven.

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst doen het onderzoek van de aanvraag. Zij doen een voorstel aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) dat in haar zitting van de maand oktober van
ieder jaar advies uitbrengt omtrent de toekenning en de toekenbare bedragen. Bij een overlijden zal dit dossier reeds op het eerstvolgende BCSD behandeld worden en de betaling zal ten laatste de maand volgend op het overlijden gebeuren aan de mantelzorger.

Op het BCSD van de maand oktober van ieder jaar wordt over de  anvragen van de voorbije 12 maanden beslist. Elke periode van 12 maanden loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Kostprijs

De mantelzorgtoelage bedraagt 35 euro per maand. Zijn er 2  zorgbehoevenden, dan bedraagt de toelage 70 euro per maand.

De toelage wordt maandelijks uitbetaald. De betaling gebeurt op naam van de mantelverzorger. Indien er meerdere mantelverzorgers zijn, dan wordt vooraf in onderling overleg met de mantelverzorgers beslist aan wie de toelage wordt uitbetaald.

Uitzonderingen

Het recht gaat in principe in vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van de aanvraag. De toelage kan echter, voor een eerste aanvraag, met terugwerkende kracht, met een maximum van 24 maanden, worden
toegekend indien de aanvrager het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of van de Vlaamse Overheid kan voorleggen.

Contact