Kinderopvang met inkomenstarief

Inhoud

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen.

Indien het tarief dat aan u wordt aangerekend, financieel niet haalbaar is voor u om te betalen, kan u zich wenden tot het OCMW. 

Procedure

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

 • Registreer u met uw e-ID  op 'Mijn Kind en Gezin
 • Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan.
 • Bezorg het attest inkomenstarief aan uw opvang.
  Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een individueel verminderd tarief, neemt u contact op met een maatschappelijk werker van het OCMW. Er zal een sociaal en financieel onderzoek gebeuren, waarna uw dossier voorgelegd wordt aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit Comité kan het volgende beslissen;

 • Het recht geven om slechts de helft van het tarief op het attest met inkomenstarief te verlenen
 • Het recht geven op een standaard minimumtarief
 • Het recht geven op het laagst mogelijke tarief.

De beslissing tot het betalen van een minimumtarief is één jaar geldig.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfsdocument
 • Het attest inkomenstarief van Kind en Gezin
 • Inkomstenbewijzen: loonbrieven, bewijs werkloosheids- of ziekte-uitkering …
 • Bewijzen van uitgaven: huur, energiekosten, leningen, schulden …

Kostprijs

 • Het tarief ‘helft van het berekend tarief’, met een minimum van € 5,15
 • Het tarief ‘standaard minimum tarief’: € 5,15
 • Het tarief ‘laagst mogelijke tarief’: € 1,62.

Voor wie

Kind en Gezin berekent het bedrag op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Je hebt recht op vermindering als je:

 • leefloon ontvangt of financiële steun gelijkwaardig aan het leefloon (equivalent leefloon)
 • het tarief dat Kind en Gezin berekende onmogelijk kan betalen
 • in een erg onzekere financiële situatie dreigt te komen door het bedrag van kinderopvang
 • als je inkomen tijdens minstens drie maanden met minstens 20 % daalde.

Contact