Infrastructuursubsidies voor verenigingen

Inhoud

Erkende Oudsbergse verenigingen die over een eigen lokaal beschikken en willen renoveren of die een eigen lokaal willen bouwen, kunnen een infrastructuursubsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Investeringssubsidies kunnen toegekend worden aan erkende Oudsbergse verenigingen die over een eigen lokaal beschikken of die een eigen lokaal willen bouwen. 
  • Het toekennen van investeringssubsidies heeft als doel verenigingen die willen investeren in een kwaliteitsvolle infrastructuur, financieel te ondersteunen. Het betreft steeds nieuwbouw of onroerende investeringen in bestaande infrastructuur. 
  • De vereniging dient een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) te zijn en moet in orde zijn met alle wettelijke bepalingen voor vzw’s. Het gaat om verenigingen die een duurzame en regelmatige werking hebben op het grondgebied van Oudsbergen en die dit gebouw nodig hebben om hun werking te kunnen ontplooien. 
  • Het betreft steeds een nieuwbouw of aanpassing aan een bestaand gebouw op grond in volle eigendom van gemeente Oudsbergen, maar die voorwerp is van een erfpachtovereenkomst of overeenkomst recht van opstal tussen de vereniging en de gemeente Oudsbergen. De looptijd van de overeenkomst bedraagt nog minstens 9 jaren. Bij beëindiging van de overeenkomst, wordt het toegekende subsidiebedrag in mindering gebracht van de waarde van het goed bij overname. 
  • De vereniging heeft geen vervallen openstaande schulden bij de gemeente. Als de vereniging een renteloze lening heeft bij de gemeente, dient er een afbetalingsplan met vervaldagen overeengekomen te worden. Het afbetalingsplan moet leiden tot het wegwerken van de openstaande schulden. 
  • De vereniging moet over voldoende financiële en bestuurlijke draagkracht beschikken om haar plan uit te voeren. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of de vereniging hieraan voldoet.

Procedure

De aanvraag gebeurt voor 1 juli van het kalenderjaar voorafgaand aan de start van de werken, tenzij het gaat om een dringende investering. Dringende investeringen kan je in een lopend kalenderjaar aanvragen.

Er is een aanvraagformulier beschikbaar.

Kostprijs

De minimale investeringskost om in aanmerking te komen voor een investeringssubsidie bedraagt € 3.000, exclusief btw. Er wordt geen subsidie gegeven op het btw-bedrag. De investering mag bestaan uit meerdere kleine werken. Er is geen maximale investeringskost. Kosten voor eigen personeel komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

De investeringssubsidie bedraagt 33% van de geraamde investeringskost, exclusief btw.

Voor wie

Enkel erkende verenigingen met een vzw-structuur komen in aanmerking. Het betreft steeds een nieuwbouw of aanpassing aan een bestaand gebouw op grond in volle eigendom van gemeente Oudsbergen, maar die voorwerp is van een erfpachtovereenkomst of overeenkomst recht van opstal tussen de vereniging en de gemeente Oudsbergen.

Contact