Gebruiksvoorwaarden WiFi

1. Algemeen

1.1. Doel

Het doel van dit document is de algemene voorwaarden te beschrijven die van toepassing zijn op het gebruik van het gratis WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen, dat ter beschikking wordt gesteld aan bezoekers van Gemeente Oudsbergen.

Het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen wordt ter beschikking gesteld door Gemeente Oudsbergen, Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen onder de naam “Oudsbergen - Gast”

1.2. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden en privacybescherming wordt verstaan onder:

 • Gemeente Oudsbergen: Gemeente Oudsbergen, OCMW Oudsbergen, AGB Oudsbergen
 • Dienst: het openstellen van het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen.
 • Gebruiker: een natuurlijke persoon die van het WiFi-netwerk gebruik maakt.
 • WiFi-netwerk: een onbeveiligd draadloos netwerk van Gemeente Oudsbergen dat de gebruiker gratis toegang biedt tot het internet.

2. Gebruiksvoorwaarden van het WiFi-netwerk

2.1. Toegang tot het WiFi-netwerk

2.1.1. Gratis toegang

De toegang tot het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen (hierna 'de dienst') wordt kosteloos aangeboden, waarbij aan de gebruiker die de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd (hierna 'de gebruiker') het tijdelijke, niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare recht wordt verleend om de dienst te gebruiken. Alle toepasselijke algemene voorwaarden zijn in deze gebruiksvoorwaarden vastgelegd.

2.1.2. Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Wanneer verbinding wordt gemaakt met het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen, moet de gebruiker de gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden. Op dat moment zal Gemeente Oudsbergen specifieke informatie over het mobiele apparaat van de gebruiker registreren om een automatische verbinding te verzekeren. De gebruiksvoorwaarden kunnen via de website van Gemeente Oudsbergen worden geraadpleegd.

2.1.3. Werking van het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen

Gemeente Oudsbergen biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

Gemeente Oudsbergen kan niet garanderen dat de dienst altijd toegankelijk zal zijn of dat er geen onderbrekingen of storingen in de dienst zullen optreden.

Gemeente Oudsbergen behoudt zich het recht voor om het gratis WiFi-aanbod aan een individuele gebruiker op te schorten indien hij de gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

2.2. Gebruik van het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen

2.2.1. Aanvaardbaar gebruik

Gemeente Oudsbergen heeft het recht om op basis van operationele, kwaliteits-, veiligheids- en andere overwegingen instructies te geven aan de gebruiker in verband met het gebruik van de dienst. De gebruiker verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen.

Het dataverkeer tussen de door de gebruiker gebruikte apparatuur en het toegangspunt (access point) gebeurt onversleuteld. De mogelijkheid bestaat dat onbevoegden kennis kunnen nemen van dit dataverkeer. De gebruiker aanvaardt dan ook dat de getransporteerde data door anderen kunnen worden opgevangen dan voor diegenen voor wie ze bestemd zijn. Gemeente Oudsbergen raadt de gebruiker aan geen vertrouwelijke of gevoelige persoonlijke informatie (bijv. betalingsgegevens) via de dienst te versturen.

De gebruiker verbindt zich er voorts toe dat hij de dienst niet zal gebruiken om namens derden (natuurlijke of rechtspersonen) verklaringen af te leggen.

De gebruiker verbindt zich ertoe uitsluitend geschikte, goed werkende apparatuur en software voor de dienst te gebruiken. Zodra de gebruiker vaststelt of redelijkerwijs zou moeten vaststellen dat de gebruikte apparatuur/software niet langer geschikt is om verbinding te maken met de dienst, niet meer naar behoren functioneert of het gebruik of de werking van de dienst of het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen beperkt of verstoort, mag hij die apparatuur niet langer gebruiken.

Het gebruik van het WiFi-gastnetwerk is op basis van fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Gemeente Oudsbergen kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde.

2.2.2. Onaanvaardbaar gebruik

Het is verboden om het WiFi-netwerk te gebruiken voor illegale of onethische activiteiten, zoals (maar niet beperkt tot):

 • downloaden, uploaden of anderszins toegang verkrijgen tot of verspreiden van informatie die in strijd is met de wet of algemeen als immoreel of ongemanierd wordt beschouwd (aanzetten tot of verheerlijken van geweld, haat, stalking, discriminatie, ...);
 • schending van de rechten van een persoon of de rechten van een bedrijf die beschermd zijn door het auteursrecht, wetgeving inzake handelsgeheimen, het octrooirecht of een ander intellectueel-eigendomsrecht, of door soortgelijke wet- of regelgeving;
 • verzending van ongevraagde e-mailberichten, inclusief de verzending van ongewenste e-mail of ander reclamemateriaal naar personen die daar niet specifiek om hebben gevraagd (spamberichten);
 • onredelijk gebruik dat de werking van het WiFi-netwerk of het gebruik ervan door andere gebruikers kan beïnvloeden.

2.3. Beveiliging van het WiFi-netwerk

2.3.1. Namens Gemeente Oudsbergen

Gemeente Oudsbergen kan niet instaan voor de veiligheid van de informatie die via het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen wordt verzonden.

2.3.2. Namens gebruikers van het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen*

De gebruiker van het WiFi-netwerk is verantwoordelijk voor:

 • het installeren van antivirussoftware, firewalls, enz. op het apparaat dat hij gebruikt om verbinding te maken met het WiFi-netwerk;
 • het met een sterk wachtwoord beveiligen van het apparaat waarmee een verbinding wordt gemaakt met het WiFi-netwerk;
 • het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle informatie die tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk via het internet wordt verzonden of ontvangen.

2.4. Aansprakelijkheid voor het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen

2.4.1. Aansprakelijkheid van gebruikers

De gebruiker van het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen is volledig verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, alsook voor alle handelingen of nalatigheden bij het gebruik van het WiFi-netwerk. De gebruiker is verplicht om Gemeente Oudsbergen op de hoogte te stellen van effectieve of mogelijke inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden. 

2.4.2. Aansprakelijkheid van Gemeente Oudsbergen

Het WiFi-netwerk wordt aangeboden door Gemeente Oudsbergen zonder garanties van enige aard.

Gemeente Oudsbergen is niet verantwoordelijk voor:

 • de werking van het WiFi-netwerk in combinatie met het toestel van de gebruiker;
 • schade of verlies, inclusief verlies van gegevens, dat kan ontstaan in verband met of als gevolg van het gebruik van het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen;
 • eventuele stilstand tijd of problemen met de toegang tot het WiFi-netwerk, met inbegrip van indirecte en gevolgschade of indirecte verliezen, winstderving, verlies van gegevens, enz.;
 • de inhoud van de door de gebruiker van het WiFi-netwerk verzonden gegevens;
 • enige verandering die gemaakt worden aan de instellingen van een toestel.

2.5.Persoonsgegevens en cookies

Gemeente Oudsbergen verwerkt persoonsgegevens zoals omschreven in het Privacybeleid van Gemeente Oudsbergen.

2.6. Naleving van de gebruiksvoorwaarden van het WiFi-netwerk

Gemeente Oudsbergen behoudt zich het recht voor om elk vermoeden van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden te onderzoeken. Als Gemeente Oudsbergen van mening is dat de gebruiker de voorwaarden schendt, kan zij actie ondernemen om toegang tot de dienst of de registratie op te schorten of te blokkeren, of kan Gemeente Oudsbergen andere corrigerende maatregelen nemen die het redelijkerwijze passend acht.

2.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

Elk conflict dat zich met betrekking tot deze voorwaarden kan voordoen, zal worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken.

2.8. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

De geldende gebruiksvoorwaarden zijn altijd de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de gebruiker zich bij het WiFi-netwerk van Gemeente Oudsbergen aanmeldt. Alle wijzigingen worden op de website van Gemeente Oudsbergen gepubliceerd en moeten worden geaccepteerd op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt.