GAS 5: trajectcontroles, boetes en mobiele camera's

Dien verweer in

Alle lokale besturen binnen de politiezone CARMA voeren hetzelfde GAS 5-reglement in om op een uniforme wijze te kunnen handhaven op de beperkte snelheidsovertredingen. Er is een samenwerking opgestart tussen de lokale besturen van CARMA, de lokale verwerkingscel stad Genk en politiezone CARMA.

Politie CARMA stelt de snelheidsovertredingen vast. De overtredingen die binnen het GAS 5-reglement vallen, worden vervolgens doorgegeven aan de lokale verwerkingscel in Genk. De stad Genk faciliteert als lokale verwerkingscel en verwerkt centraal de administratieve boetes over de gemeentegrenzen voor de hele politiezone. Tot slot gebeurt de inning van de geldboetes door het lokale bestuur waar de overtreding is begaan.

Inhoud

GAS 5?

Het GAS 5-reglement bepaalt dat gemeenten gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) mogen opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen (maximum 20 km/u te snel) in zones van 30 of 50 km per uur. Hierdoor vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht en het parket.

Stad Genk is het verwerkingscentrum voor alle GAS 5-boetes binnen de politiezone CARMA. De boetes worden geïnd door het gemeentebestuur. Op die manier kunnen we een deel van de investerings- en exploitatiekosten compenseren. Voor Oudsbergen zijn die inkomsten echter geen doel op zich, maar wel de verkeersveiligheid.

Procedure

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's.

Betalingsuitnodiging

De sanctionerend ambtenaar ontvangt een PV van de snelheidsovertreding. De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de verschuldigde boete. Als je de boete betaalt binnen de 30 dagen, dan is de procedure ten einde.

Herinneringsbrief

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

Wat als je niet akkoord bent?

Je kan binnen 30 dagen na ontvangst van de geldboete verweer indien via dit webformulier. Er is geen mondeling verweer mogelijk.

De sanctionerend ambtenaar beslist of het verweer terecht is of niet.

  • Als het verweer niet terecht is, dan krijg je een herinnering opgestuurd. Je hebt dan dertig dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
  • Als het verweer terecht is, wordt de boete verworpen en het dossier afgesloten.

Ben je niet akkoord met de beslissing over jouw verweer? Dan kan je binnen één maand beroep aantekenen via een verzoekschrift bij de politierechtbank van Genk.

Als de eigenaar van het voertuig niet achter het stuur zat bij de overtreding, moet je de gegevens van de bestuurder doorgeven via het webformulier. Of je bezorgt een ondertekende verklaring van de bestuurder met een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Kostprijs

Hoeveel bedraagt de boete?

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

  • overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerderdering met 6 euro per bijkomende kilometer
  • overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Betalingsgegevens

Opgelet: de gestructureerde mededeling verschilt per dossier en vind je terug bij de betalingsinformatie. Deze mededeling is verplicht te vermelden bij elke betaling.

Begunstigde: Gemeentebestuur Oudsbergen
Dorpsstraat 44 - 3670 OUDSBERGEN
IBAN: BE64 0910 0048 7352
BIC: GKCCBEBB
Mededeling: +++XXX/XXXX/XXXXX+++

Regelgeving

Dit zijn de voorwaarden waaraan de overtreding moet voldoen om binnen het GAS 5-reglement te vallen:

  1. De toegelaten maximumsnelheid werd met niet meer dan 20 kilometer per uur overschreden.
  2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur.
  3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
  4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
  5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

Belastingen en reglementen

Beleidsplannen gemeente Oudsbergen