Financiële tegemoetkoming - incontinentie/stoma

Maak een afspraak

Inhoud

Personen die gebruik maken van incontinentiemateriaal of stomamateriaal worden geconfronteerd met extra kosten voor de afvalverwerking van dit materiaal. Het OCMW komt voor een stuk tussen in deze extra kosten met deze financiële tussenkomst.

Voorwaarden

  • Inwoner van de gemeente zijn en minstens 3 dagen per week in de thuissituatie verblijven om de volledige toelage te kunnen ontvangen.
  • Een medisch attest kunnen voorleggen waaruit de noodzaak tot blijvend gebruik van incontinentie/stomamateriaal blijkt.
  • Ouder zijn dan 6 jaar. 

Procedure

Aanvraag
Om in aanmerking te komen voor een toelage voor incontinentie of stomamateriaal dient de aanvrager of diens vertegenwoordiger een aanvraagformulier te ondertekenen en een medisch attest te laten invullen door de huisarts.

Afhandeling van de aanvraag
Het ondertekende aanvraagformulier en het medisch attest dient u in bij de dienst individuele hulpverlening in 1 van beide gemeentehuizen. 
De dienst individuele hulpverlening onderzoekt de aanvragen en doet een voorstel aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Je krijgt een brief ter bevestiging van de beslissing van het BCSD. 

De tussenkomst zal maandelijks uitbetaald worden en dit op het einde van elke maand.
Bij overlijden van de rechthebbende of wanneer niet meer aan de voorwaarden voldaan is, wordt het dossier die maand al
op het BCSD gebracht en zal de betaling ten laatste de maand nadien gebeuren.

Jaarlijks zal het dossier herzien worden. De rechthebbende zal een herzieningsformulier ontvangen.

Wat meebrengen

  • Ondertekend aanvraagformulier (zie onder)
  • Medisch attest van de huisarts

Kostprijs

De toelage voor incontinentie bedraagt maximaal 10 euro per maand indien u meer dan 3 dagen per week in de thuissituatie verblijft.
De toelage bedraagt maximaal 5 euro per maand indien u gemiddeld minder dan 3 dagen /week in uw thuissituatie verblijft.


De toelage voor stomapatiënten bedraagt 3,5 euro per maand.

Uitzonderingen

Er is recht op een maandelijkse toelage vanaf de maand volgend op de datum dat de aanvraag is ingediend. Indien uit het medisch attest blijkt dat de incontinentie en/of stoma reeds langer bestond kan er maximaal met terugwerkende kracht gegaan worden tot 1 januari van het betreffende aanvraagjaar.

Het recht houdt op vanaf de maand volgend op de datum dat de rechtshebbende niet meer aan de voorwaarden voldoet, de gemeente verlaten heeft of overleden is.

Bij elke wijziging in de situatie die een gevolg kan hebben voor de toelage, dient dit gemeld te worden aan het OCMW.

Contact

Maak een afspraak via 089 810 100