Familienaam veranderen

Inhoud

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

 • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. 

Uw dossier wordt voorbereid door de FOD Justitie en voorgelegd aan de minister van Justitie, die beslist of hij uw naamsverandering al dan niet voordraagt aan de Koning.

In complexe gevallen vraagt de FOD Justitie, ter voorbereiding van het dossier, aan de procureur des Konings van uw woonplaats om een onderzoek. Bij dat onderzoek worden de betrokkenen gehoord en worden documenten en adviezen verzameld. 

 • een onderzoek aan de procureur des Konings of
 • bijkomende info aan andere instanties (vb. ….)

Hoe eindigt de procedure?

Het koninklijk besluit dat de naamsverandering toekent moet in het Belgisch Staatsblad bekend worden gemaakt om het publiek te informeren. Vanaf die datum wordt de naamsverandering van kracht.

 De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij of zij beschikt eveneens over 15 dagen om de naamsverandering over te schrijven in het register.

Door de naamsverandering bent u verplicht om ook uw identiteitspapieren en rijbewijs te vernieuwen.

Wat meebrengen

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een bewijs van betaling van het registratierecht.

U kunt de documenten - met uitzondering van het bewijs van betaling van registratierecht - verkrijgen aan het loket in beide gemeentehuizen. 

Kostprijs

Het registratierecht bedraagt 140 euro. Die betaalt u wanneer u de naamsverandering aanvraagt.

De registratierechten worden nooit terugbetaald, zelfs niet wanneer uw aanvraag tot naamsverandering of toevoeging van namen wordt geweigerd. Dat geldt ook indien u afziet van uw aanvraag, of indien het dossier wordt geklasseerd zonder gevolg.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Contact