Elektronische vreemdelingenkaart

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Er zijn 9 soorten vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De vreemdelingenkaart is verschillend naargelang de nationaliteit en de reden van uw verblijfsaanvraag.

Voorwaarden

Wanneer u een verblijfsrecht werd toegekend, kan u een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Dit geldt zowel voor EU-onderdanen als niet-EU-onderdanen ouder dan 12 jaar. 

Procedure

Voor de eerste aanvraag moet u een aanvraag tot verblijfsrecht indienen bij de dienst burgeradministratie. Dit gebeurt op afspraak.

Werd uw verblijfsrecht goedgekeurd, dan wordt u uitgenodigd voor de aanmaak van uw elektronische vreemdelingenkaart. De vreemdelingenkaart is verschillend naargelang de nationaliteit en de reden van uw verblijfsaanvraag. 

Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Vervalt uw huidige verblijfskaart en heeft u nog recht op verblijf, dan nodigt de dienst burgeradministratie u uit om uw vreemdelingenkaart te laten vernieuwen.

Wat meebrengen

Aanvraag:

Ophaling:

 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode
 • uw huidige vreemdelingenkaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart

Bedrag

Een elektronische vreemdelingenkaart kost:

 • Gewone procedure EU-burger: 21 euro
 • Gewone procedure niet-EU-burgers: 22 euro
 • Zeer dringende procedure: 104 euro

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Contact