Een inbreuk melden

Het Bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken bij de diensten van Oudsbergen kan melden. Hiermee bedoelen we alle diensten van gemeente, OCMW en AGB.

Welke meldingen?

Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht.

Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van de Vlaamse overheid of de lokale en provinciale besturen. Ook externen die via hun werk met de Vlaamse overheid of de lokale en provinciale besturen in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.

Interne melding bij entiteit

Je kan je melding op verschillende manieren doen:

 • Schriftelijk, via e-mail of via brief
 • Telefonisch
 • In persoon

Je richt je tot de algemeen directeur, als hoofd van het personeel.

Schriftelijke melding via brief

Als je je melding per brief wil versturen, dan richt je je brief aan de algemeen directeur. Je stuurt je brief naar volgend postadres en vermeldt ook duidelijk op de omslag dat de brief vertrouwelijk is, door het woord ‘vertrouwelijk’ zichtbaar te noteren:

Algemeen directeur

Gemeente Oudsbergen

Dorpsstraat 44

3760 Oudsbergen

De brief wordt door de centrale postkamer niet geopend, maar wordt op een beveiligde manier rechtstreeks aan de algemeen directeur bezorgd of aan de persoon waaraan die de opdracht gedelegeerd heeft.

Telefonische melding

Je kan ook een telefonische melding doen, via 089 810 100. Vraag naar de algemeen directeur.

Als je ermee instemt, kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Fysieke ontmoeting

Je hebt het recht om binnen een redelijke termijn een afspraak te krijgen voor een fysieke ontmoeting om de informatie van je melding te bespreken.

Als je ermee instemt, kan het gesprek opgenomen worden ter bewaring en kan er een verslag opgemaakt worden. Je krijgt dan de kans om dit verslag te controleren, te corrigeren en voor akkoord te ondertekenen.

Externe melding bij Audit Vlaanderen

Heb je al een interne melding gedaan? Of meen je dat de inbreuk bij een interne melding niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat? Dan kun je ook een melding maken bij Audit Vlaanderen.

Je kunt je melding (anoniem) aan Audit Vlaanderen bezorgen:

 • Per post: Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel
 • Per e-mail: audit@vlaanderen.be
 • Telefonisch: 02 553 45 55

Audit Vlaanderen kan beslissen om je melding niet in behandeling te nemen als:

 • de inbreuk van geringe betekenis is
 • de melding betrekking heeft op feiten die in een eerdere melding van jou als melder al zijn behandeld en de nieuwe melding geen nieuwe informatie van betekenis bevat

Wat gebeurt er als je je melding aan een verkeerde persoon of de verkeerde instantie richt?

Je melding wordt zo snel mogelijk op een veilige manier doorgestuurd naar het bevoegde personeelslid.

De onbevoegde persoon of instantie brengt je hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Als Audit Vlaanderen vaststelt dat het niet bevoegd is om de melding te onderzoeken, neemt ze opnieuw contact op met je om toestemming te vragen om de melding te mogen doorsturen naar de bevoegde organisatie of dienst voor verder onderzoek.

Verder verloop van je melding

Wat kan je verwachten nadat je je melding intern of extern hebt ingediend?

1. Ontvangstmelding

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal je melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

 • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding.
 • je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
 • het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

2. Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Meer concreet:

 • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
 • Let wel: Audit Vlaanderen kan deze termijn van drie maanden verlengen tot maximaal zes maanden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.