Buitenschoolse kinderopvang Kadee

Inhoud

Gaat uw zoon of dochter in Oudsbergen naar school? En zoekt u opvang voor of na school, op schoolvrije dagen of tijdens schoolvakanties? Dan kan u terecht bij Kadee of onze kinderopvang in Nieuwe Kempen.

De  basisscholen van Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek organiseren ook zelf voor- en naschoolse opvang. Voor meer info kan u bij de betreffende school terecht.

 

Locaties:

 • Opglabbeek centrum, Gildenstraat 36, tel. 089 85 83 82
 • Louwel, Weg naar Opoeteren 172A,  tel. 089 85 84 37
 • Nieuwe Kempen, Resedastraat 10, tel. 089 81 23 69
 • Meeuwen, Kloosterstraat 2, tel. 011 79 93 18
 • Gruitrode, Breekiezel 27B, tel. 089 75 17 73

 

Op schooldagen wordt er in elke kinderopvanglocatie voor- en na schooltijd opvang voorzien.

Maandag tot en met vrijdag

 • Vanaf 6.30u
 • Tot 18.30u

Woensdagnamiddag

Er is opvang in Gruitrode, Meeuwen en Opglabbeek centrum. De kinderen van Louwel en Nieuwe Kempen worden door de begeleiding opgevangen in het IBO tot 13.00u. Kinderen die opvang na 13.00u nodig hebben, worden tussen 12.00u en 13.00u naar de locatie Opglabbeek centrum gebracht. Ouders melden dit minstens één dag op voorhand aan de opvanglocatie.

Schoolvrije dagen en vakantiedagen

 • In Gruitrode, Meeuwen en Opglabbeek centrum.
 • Van 6.30u tot 18.30u.
 • De opvang is slechts open wanneer er minimaal 5 kinderen, gelijktijdig, zijn ingeschreven.
 • Tijdens schoolvrije- en vakantiedagen kan de opvang centraal georganiseerd worden.

Procedure

Inschrijven:

Om uw kind in te schrijven voor de buitenschoolse kinderopvang, maakt u een afspraak met een van de coördinatoren via

 • info@oudsbergen.be
 • 089 810 100

Gebruik maken van de kinderopvang

U kan gebruik maken van de opvang nadat de intakeprocedure is doorlopen. Tijdens het intakegesprek kan u, samen met uw kind, kennis maken met de opvang. Eveneens wordt het huishoudelijk reglement overlopen en het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

U ontvangt een persoonlijke login om inschrijvingen tijdens schoolvrije- en vakantiedagen mogelijk te maken.

Schooldagen

Tijdens schooldagen kan u zonder voorafgaandelijke melding, gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang of opvang op woensdagnamiddag.

Schoolvrije- en vakantiedagen

Voor schoolvrije- en vakantiedagen moet vooraf worden ingeschreven. Het moment van inschrijven wordt altijd gemeld vial mail, de website en op de opvanglocatie zelf. De data van schoolvrije dagen waarvoor u kan inschrijven staan op de website. Wanneer u uw kind brengt zonder voorafinschrijving wordt per kind €5 administratieve kosten aangerekend.

Wanneer de erkende opvangcapaciteit of de norm van 1 op 14 aanwezige kinderen overschreden wordt, gelden de voorrangsregels:

 • Tijdens de schoolvakanties wordt er voorrang gegeven aan kinderen onder de zes jaar (zie regelgeving  Kind & Gezin). Vervolgens geven wij voorrang aan kinderen die woonachtig zijn en/of naar school gaan in onze gemeente.
 • Kinderen die tijdig zijn ingeschreven hebben voorrang op andere kinderen.

Annulatie

 • Het annuleren van een inschrijving moet schriftelijk, minstens 14 dagen op voorhand, tenzij de annulatie gestaafd kan worden met een medisch/wettelijk attest. Dit attest moet uiterlijk de laatste dag van de maand, waarin de opvang voorzien was, bezorgd worden aan de kinderopvang.
 • Indien je laattijdig annuleert, wordt er 50% van de normale opvangkost aangerekend als annulatiekost. 
 • Indien je niet annuleert, worden de normale opvanguren voor die dag aangerekend.

Inschrijvingen en annulaties dienen schriftelijk (papier of digitaal) te gebeuren.

Wat meebrengen

 • gezinssamenstelling
 • bewijs kinderbijslag

Kostprijs

De ouderbijdrage is gekoppeld aan de verblijfsduur van uw kind in de opvang en conform de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering. Daarnaast kan er een bijkomende kost worden aangerekend voor consumpties.

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin die gelijktijdig aanwezig zijn, wordt een korting van 25% toegekend.

Wanneer de financiële situatie van de ouders daartoe aanleiding geeft, kan een sociaal tarief worden toegekend. Dit kan aangevraagd worden via de coördinatoren en wordt om de 12 maanden herzien.

De kosten voor kinderopvang tot 14 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt daarvoor een fiscaal attest van ons.

Informatie over het recht op de kinderopvangtoeslag vanuit Nederland vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

 

·  

Voor wie

 • De buitenschoolse kinderopvang is toegankelijk voor alle kleuters en lagereschoolkinderen die in Oudsbergen wonen en/of naar school gaan. 
 • Kinderen van personeelsleden van het gemeentebestuur of OCMW Oudsbergen kunnen ook gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, cultuur, geslacht, afkomst, geloof of levensovertuiging.

Downloads

Contact