Subsidie voor een maatschappelijk project (Bergenverzetters)

Inhoud

Oudsbergen wil burgers, verenigingen en scholen die een initiatief nemen graag ondersteunen. Iedere Oudsbergenaar die een maatschappelijk project wil opzetten in Oudsbergen kan een projectsubsidie aanvragen. Een maatschappelijk project is een project dat een verrijking betekent voor Oudsbergen en haar inwoners of voor de werking van een vereniging. Op die manier verzetten de initiatiefnemers figuurlijk bergen voor onze gemeente.

Voorwaarden

Het project voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het project is afgebakend in tijd en duurt maximum één jaar voor wat betreft de subsidieperiode (het project kan langer blijven bestaan. Voor hetzelfde project kan maximaal drie keer een subsidie aangevraagd worden);
 • Het project heeft in hoofdzaak geen winstoogmerk of louter promotioneel doel;
 • Het project staat open voor een breed publiek en overstijgt daardoor de privésfeer van een besloten groep;
 • Het project maakt geen deel uit van de reguliere jaarwerking van een vereniging;
 • Het project heeft geen politieke of religieuze doeleinden;
 • Het project mag op geen enkele wijze personen of groepen discrimineren;
 • Het project situeert zich binnen één of meerdere van de volgende domeinen:
  • Evenementen en activiteiten
  • Kunst, cultuur en erfgoed
  • Publieke ruimte en toegankelijkheid
  • Milieu en natuur
  • Gezondheid en preventie
  • Verkeer en mobiliteit
  • Welzijn en zorg
  • Toerisme
  • Veiligheid
  • Sport 

Procedure

Wanneer kan je een subsidie aanvragen?

Je kan drie keer per jaar een aanvraag indienen.

 • Activiteiten die doorgaan in de periode januari – april: indienen voor 1 januari
 • Activiteiten die doorgaan in de periode mei – augustus: indienen voor 1 mei
 • Activiteiten die doorgaan in de periode september – december: indienen voor 1 september

Je kan een aanvraag ten vroegste 1 jaar voor de start van het project indienen en ten laatste één dag voordat het project start (zie deadlines hierboven). Dien je je aanvraag te laat in? Dan wordt je project niet in overweging genomen.

Er zijn drie indienperiodes per jaar, ongeveer twee weken na iedere indienperiode worden de aanvragen beoordeeld door de adviescommissie. Houd er dus rekening mee dat je pas vier tot zes weken na het einde van de indienperiode een beslissing over je aanvraag zal krijgen.

Hoe kan je een subsidie aanvragen? 

Dien het bijgevoegde aanvraagformulier in. De aanvraag bevat de gegevens van de aanvrager, inhoudelijke informatie over het project en een realistische raming van alle inkomsten en uitgaven van het project.

Hoe gaat het verder met deze subsidieaanvraag?

Twee weken na iedere indienperiode komt de adviescommissie samen om de projectensubsidieaanvragen te beoordelen en een advies te schrijven voor het college van burgemeester en schepenen. Je wordt uitgenodigd om het project te komen toelichten aan de adviescommissie. Twee tot vier weken later zal het schepencollege beslissen over het al dan niet toekennen van een subsidie. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Hoe verloopt de uitbetaling van een subsidie?

De uitbetaling van de subsidies gebeurt op twee manieren:

 • Projecten van één week of minder ontvangen hun volledige subsidie na afloop van het project.
 • Duurt je project langer dan een week, ontvang je de subsidie in twee schijven: de helft na goedkeuring van het project en de andere helft na afloop van je project.

Start je project nog voordat je een beslissing van de adviescommissie of het schepencollege ontvangen hebt? Dan ontvang je het bedrag in één keer na afloop van het project.

Ten laatste 3 maanden na het einde van het project, dient de aanvrager een inhoudelijk en financieel verslag in van het project, inclusief bewijsstukken van de gemaakte kosten. Gebruik daarvoor het vooropgestelde sjabloon.

Kostprijs

De subsidie kan maximaal 2000 euro bedragen. Geef in het aanvraagformulier aan welk subsidiebedrag nodig is voor de realisatie van het project.

Voor wie

Alle burgers, verenigingen en scholen uit Oudsbergen.

Contact