Nuhma

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, activiteiten en handelingen van een vennootschap die handelt in energie en van een investerings- of holdingvennootschap, 
daaronder begrepen:

  1. de aan- en verkoop, de distributie en de uitwisseling van elektrische en thermische energie, de levering van diensten of adviezen in verband met deze activiteiten, evenals alle verbonden activiteiten;
  2. het investeren, onderschrijven, verwerven, plaatsen, kopen en verkopen en overdragen van aandelen, obligaties, certificaten, kredieten, geld en andere effecten uitgegeven door Belgische of buitenlanddse vennootschappen die al dan niet commerciële vennootschappen, administratieve kantoren, instituten of verenigingen zijn en die al dan niet een publiek of semi-publiek karakter hebben;
  3. het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap; deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan;
  4. het toestaan van leningen en voorschotten ongeacht de vorm of duur, aan verbonden vennootschappen of vennootschappen in dewelke de vennootschap participeert, alsook borgstelling voor de verbintenissen van deze vennootschappen.

De vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant doel alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het doel van de vennootschap te bevorderen een belang nemen door middel van samenwerking, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier. Het doel van de vennootschap kan uitgebreid of ingeperkt worden door middel van een statutenwijziging overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

Afgevaardigden

algemene vergaderingIvan Roosen
 Rob Haex (opvolger)