Bijenproject Kolis

Bijenproject Kolis - bij(foto: ©Albert De Wilde)

Momenteel gaan zowel de honingbij als vele wilde bijen sterk achteruit door vermindering van het voedselaanbod en nestgelegenheid, het gebruik van pesticiden, etc. Nochtans rekenen veel voedselgewassen op bestuiving door bijen om zich voort te planten. Hoog tijd dus om de bijen een handje te helpen!

De provinciale campagne "Wild van bijen" zet de meerwaarde en de problematiek van wilde bijen in de  kijker. Binnen deze campagne werd een oproep gedaan naar gemeentes en verenigingen om een actie uit te werken ter bescherming van deze waardevolle bestuivers.

De gemeente sloeg daarom de handen in elkaar met Natuurpunt vzw om het Bijenproject Kolis uit te werken. Dit project werd samen met 8 andere projecten geselecteerd en mag rekenen op de steun van provincie Limburg.

Bijenproject Kolis - kaartHet Bijenproject Kolis betreft een 20,2 ha groot aaneengesloten projectgebied, gelegen langs de Gestelstraat en Kolisbergen, dat volledig in het beheer is van Natuurpunt vzw en de gemeente. Het project omvat het bijenvriendelijk inrichten van heide, heischrale graslanden, bosgebieden en hooilanden. Met deze maatregelen willen we soorten zoals grijze zandbij, heidezandbij, heizijdebij en rode maskerbij vooruit helpen. Het project start komende winter en wordt afgewerkt tegen oktober 2018.

Heide en heischrale graslanden

In de eerste plaats wordt het voedselaanbod voor de wilde bijen verhoogd. Dit gebeurt door het verwijderen van exoten (zoals Amerikaanse vogelkers) en het verwijderen van houtige opslag (zoals dennen, berken, beuken, etc.) ten voordele van inheemse nectarbronnen zoals spork, lijsterbes en bloemen in de kruidlaag zoals gewone dopheide, struikheide, muizenoor en biggenkruid.

Op enkele plekken binnen het projectgebied is de bodem te rijk aan voedingsstoffen om de voedselarme vegetatie van droge en natte heide te ontwikkelen. Hier wordt eerst een dunne laag van de bodem verwijderd, zodat de heidevegetatie zich hier kan vestigen ten voordele van de wilde bijen. Er wordt ook aandacht besteedt aan extra nestgelegenheden onder de vorm van open zandplekken en dood hout.

Bosgebieden

Door de aanleg van golvende bosranden en een zonbeschenen struiklaag worden het aantal bloeiende planten en de structuurvariatie verhoogd. Bovendien worden corridors (een verbinding tussen twee leefgebieden) voorzien, zodat de bijen zich makkelijker kunnen verspreiden en gebruik kunnen maken van een groter leefgebied.  

Hooilanden

De aanwezige hooilanden zullen voortaan gefaseerd gemaaid worden zodat er gedurende een zo lang mogelijke periode een voldoende groot voedselaanbod en voldoende nestgelegenheid aanwezig zijn.

i.s.m. Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos & Provincie Limburg