GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, afgekort GECORO, adviseert de gemeenteraad bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen.

Naast deze opdrachten kan de GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Bij stedenbouwkundige dossiers met grote impact geeft de GECORO advies aan het college van burgemeester en schepenen.

De Gecoro is momenteel nog op zoek naar nieuwe leden. Stel je kandidaat voor 15 augustus 2019.