Aanvraag voorschotten onderhoudsgeld of alimentatie

Inhoud

Wanneer het onderhoudsgeld niet wordt betaald door de onderhoudsplichtige, kan u een aanvraag tot het bekomen van voorschotten indienen bij de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO werd opgericht op een oplossing te bieden voor volgende problemen:

 • het bestrijden van armoede door het niet betalen van het onderhoudsgeld aan kinderen en/of ex-partner
 • het niet uitvoeren van gerechtelijke uitspraken en notariële aktes.

Indien onderhoudsgeld niet betaald wordt, zal DAVO optreden om:

 • het maandelijks onderhoudsgeld en de eventuele achterstallen bij de onderhoudsplichtige op te eisen
 • eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld te betalen. De voorschotten worden toegekend voor een periode van 6 maanden. Deze periode kan verlengd worden indien u nog aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

 • Als u voorschotten aanvraagt, mag uw maandelijks netto-inkomen maximaal 2200 euro bedragen, te verhogen met 70 euro per kind te laste of 140 euro per kind met een handicap ten laste.

Procedure

U dient een aanvraag in bij DAVO. Dit kan op twee manieren;

 • via het webformulier 
 • via een papieren formulier

Beide formulieren zijn te vinden op deze website.

Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door uzelf, uw advocaat of uw wettelijk vertegenwoordiger.

Het DAVO kantoor onderzoekt uw aanvraag. Indien de aanvraag geldig is, stuurt DAVO u een 'voorstel van mandaat'. Indien u hiermee akkoord gaat, dient u dit ondertekend terug te sturen. Het is belangrijk dat u dit document zo snel mogelijk terugstuurt aangezien de procedure alleen verder kan lopen als er een ondertekend mandaat is. 

Vervolgens ontvangt de onderhoudsplichtige een aangetekende brief met de melding dat u een aanvraag heeft ingediend. De onderhoudsplichtige heeft dan 15 dagen de tijd om te reageren.

DAVO zal binnen de 30 dagen na ontvangst van uw mandaat, een definitieve beslissing nemen. Deze beslissing kan de volgende zijn;

 • Positief
  De onderhoudsplichtige wordt aangetekend in gebreke gesteld om de achterstallen en het lopend onderhoudgeld te betalen.
 • Gedeeltelijk positief
  DAVO beslist om een lager bedrag op te eisen dan datgene waarop u meent recht te hebben. De reden hiervan wordt u schriftelijk meegedeeld.
 • Negatief
  DAVO kan beslissen dat u geen recht heeft op een tussenkomst omdat u niet voldoet aan de voorwaarden, er blijkt geen achterstand meer te zijn ... De reden hiervan wordt u schriftelijk meegedeeld.

Het eerste voorschot wordt uitbetaald in de maand volgend op de definitieve beslissing.

Wat meebrengen

Om een nieuw dossier te starten, heeft u volgende documenten nodig:

 • Gerechtelijke beslissing of notariële akte waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd
 • De betekening door de gerechtsdeurwaarder van de gerechtelijke beslissing waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd
 • Alle akten van een gerechtsdeurwaarder die betrekking hebben op de gerechtelijke beslissing of notariële akte
 • Een tabel van de niet of de niet-volledig betaalde bedragen alsook de maand waarin u deze bedragen had moeten ontvangen. Dit dient u enkel te bezorgen als u een papieren aanvraag gaat indienen.
 • Alle bewijzen die u heeft indien u zelf reeds stappen heeft ondernomen om het achterstallig onderhoudsgeld te bekomen, vb aangetekende brieven,...
 • Kopie van de laatste loonfiches of ander bewijzen van inkomsten
 • Kopie van de fiches van diverse premies die u ontvangt, vb vakantiegeld, eindejaarspremie,...
 • Als het kind meerderjarig is: een schoolattest of een bewijs van beroepsinschakelingstijd én een bewijs dat het meerderjarig kind nog recht heeft op kinderbijslag.

Kostprijs

Het voorschot bedraagt maximum 175 euro per maand en per kind. Als het toegekende onderhoudsgeld lager is dan 175 euro, kan het voorschot niet hoger zijn dan het vastgelegde bedrag.

Uitzonderingen

DAVO verleent geen voorschotten op achterstallige onderhoudsgelden.

Regelgeving

Meer info op deze website

Voor wie

DAVO komt tussen aan personen aan wie het onderhoudsgeld werd toegekend: 

 • de kinderen
 • de ex-echtgenoot, vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure, of na de echtscheiding.
 • de samenwonende, ongeacht of de samenwoning werd beëindigd of niet.

Contact