Aanvraag openbaarheid van bestuur

Dien aanvraag tot openbaarheid van bestuur in

Inhoud

Overheidsdiensten moeten voldoende en duidelijk informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Elke instantie is verplicht om de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze informatie te geven over haar aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid. De overheid neemt hier zelf het initiatief om te informeren.

Als burger heeft u ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. Dat is het principe van passieve openbaarheid. De overheid geeft u toegang tot documenten op vraag.

De definitie van een bestuursdocument is zeer ruim: "alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie."

Alle bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, behalve als één of meerdere van de volgende uitzonderingsgronden van toepassing zijn.

Procedure

Stap 1: U vraagt schriftelijk om de openbaarmaking van een bestuursdocument via brief (Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen) of e-mail (info@oudsbergen.be). U kunt ook het contactformulier op de website gebruiken.

U mag zelf kiezen of u inzage, een afschrift of uitleg bij het bestuursdocument wil. U moet dit wel duidelijk aangeven in uw verzoek.  

Stap 2: Wij noteren uw verzoek in ons register en nemen uw vraag in behandeling. 

De beslissings- en uitvoeringstermijnen beginnen te lopen de dag na de registratie in het register.                                                                           

We bezorgen onze beslissing binnen 20 kalenderdagen na registratie. In dit geval wordt het bestuursdocument ten laatste 20 dagen na de registratie openbaar gemaakt.

We kunnen de beslissingstermijn echter verlengen tot 40 dagen in twee gevallen:

  • als er meer tijd nodig is om de aanvraag te toetsen aan de uitzonderingsgronden
  • als de opgevraagde informatie moeilijk op korte tijd verzameld kan worden.

Als deze termijn verlengd wordt, krijgt u hiervan een bericht binnen de 20 kalenderdagen.                                                                                               

Als de beslissingstermijn verlengd werd tot 40 dagen, moet het bestuursdocument ook ten laatste 40 dagen na de registratie openbaar gemaakt worden.

Als uw verzoek wordt geweigerd of slechts gedeeltelijk wordt toegestaan, kan u hier een beroep tegen instellen 

  • via mail: openbaarheid@vlaanderen.be 
  • per brief, gericht aan: Departement Kanselarij en Bestuur, Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur, Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel).                         

U beschikt daarvoor over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing is verstuurd.

Kostprijs

Het verkrijgen van inzage, uitleg of afschriften van bestuursdocumenten is gratis. Er kan wel een kopiekost worden aangerekend.

Uitzonderingen

De verzoeker moet geen belang aantonen behalve indien het gaat over een aanvraag over informatie van persoonlijke aard.

De verzoeker moet wel een belang kunnen aantonen als de aanvraag gaat over informatie van persoonlijke aard (een beoordeling, waardeoordeel of beschrijving van een gedrag van een natuurlijk persoon).

Enkele voorbeelden van aanvragen waarbij een verzoeker een belang moet kunnen aantonen:

- het opvragen van een dossier bij het OCMW
- inzage in een tuchtdossier van een ambtenaar
- inzage in een bevorderingsdossier van een ambtenaar

Regelgeving

https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/bestuursdecreet

Voor wie

Voor iedere burger die inzage wenst in de bestuursdocumenten of er meer uitleg of afschiften van wil bekomen.