UBO-register voor vzw's

Ga naar het UBO-register

Wat is UBO?

Sinds 2019 is elke vzw verplicht zich te registreren in het UBO-register. Dat is een online register waarin de UBO’s (ultimated beneficial owner of uiteindelijke begunstigden) van elke vzw ingeschreven moeten worden. Het bestuursorgaan van de vzw is verplicht de registratie te voltooien, aan te passen en jaarlijks te bevestigen.

Met het UBO wil men zicht krijgen op de mensen achter bepaalde organisaties om witwassen en terrorisme tegen te gaan. Het UBO-register is een Europese verplichting. 

Wanneer je niet in orde bent met de UBO-registratie, kan je een administratieve boete van 500 euro krijgen. 

Wat moet ik als vzw doen?

Breng het UBO-register van jouw vzw zo snel mogelijk in orde. Zorg dat je op voorhand enkele dingen hebt vastgelegd:

 • Bepaal wie de uiteindelijke begunstigden zijn;
 • Contacteer hen over hun rechten en plichten;
 • Vraag hen alle nodige informatie en bewijsstukken;
  • Naam en eerste voornaam;
  • Geboortedatum;
  • Nationaliteit(en);
  • Volledige verblijfsadres;
  • De datum waarop hij uiteindelijke begunstigden van de vzw is geworden;
  • Rijksregisternummer of bisnummer, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is;
  • de categorie(ën) van UBO’s waartoe men behoort.
 • Geef de informatie in in het UBO-register

Voor de meeste vzw’s zijn de begunstigden de leden van de raad van bestuur en een eventueel dagelijks bestuur. In het UBO-register worden deze personen al automatisch ingevuld door de fiscus (preregistratie), op voorwaarde dat alle gegevens van de vzw correct zijn opgenomen in de KBO (kruispuntbank der ondernemingen). Wat je in dat geval moet doen, is nakijken of alle personen er correct in vermeld staan en deze gegevens hetzij aanpassen, hetzij bevestigen. Je moet dus hoe dan ook actie ondernemen via de website van het UBO-register.

Voor meer concrete informatie en handige stappenplannen, kan je de volgende websites raadplegen:

Het UBO-register vind je op de website van de Federale Overheid:

Let op: wijzigingen moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden. Zorg ervoor dat je jaarlijks jouw gegevens in het UBO-register nakijkt en aanpast of bevestigt.

Ik heb een boete gekregen, wat nu?

De FOD financiën vaardigt boetes uit aan vzw’s die niet in orde zijn met de verplichting. Deze bedragen doorgaans 500 euro per vzw. Je betaalt dus geen boete per bestuurder, maar per vzw.

Je hebt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. Dat is echter een zeer omslachtige procedure.

Daarnaast heeft iedere vzw het recht om gehoord te worden. Bij bepaalde situaties van overmacht, kan het zeker nuttig zijn om meer info te vragen. Je kan daarvoor contact opnemen via de gegevens op de brief.