Site Aldi Opglabbeek

Omschrijving

De gemeente Oudsbergen is bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Herziening RUP Centrum - Aldi'.

Wat is een RUP?

Een RUP is een plan waarin voor een bepaald gebied de bestemming wordt vastgelegd. Een RUP geeft aan waar er mag gebouwd worden, hoe groot en hoe hoog de gebouwen mogen zijn, welke activiteiten er mogen uitgeoefend worden, of er groenzones mogen of moeten aangelegd worden.

Waarover gaat dit RUP?

De opmaak van het RUP ‘Herziening RUP centrum- Aldi’ heeft betrekking op een gebied in het centrum van de kern Opglabbeek. Het plangebied bestaat uit de site van de winkel Aldi en een gedeelte van perceel 503Y als uitbreidingsmogelijkheid van de parking. Aan de noodzijde grenst de site aan de Rozenstraat.

Het RUP 'Herziening RUP Centrum – Aldi’ is een gedeeltelijke herziening van het RUP ‘centrum’. Dit RUP is destijds opgemaakt voor het hele kerngebied van Opglabbeek. De vereiste om het RUP te wijzigen volgt uit het afleveren van een gunstig planologisch attest in 2016. Aldi heeft de inrichting reeds uitgevoerd. Deze inrichting is opgenomen in het RUP, samen met een beperkte uitbreidingsmogelijkheid van de parking.

Stand van zaken

Op basis van de ontvangen adviezen, opmerkingen, vragen en suggesties naar aanleiding van de schriftelijke adviesronde werd het voorontwerp RUP aangepast tot een ontwerp RUP. Dit ontwerp RUP werd op 27 november 2023 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt hierover een openbaar onderzoek gehouden. Tijdens deze periode kunnen er opmerkingen en bezwaren geformuleerd worden op het ontwerp-RUP.

Openbaar onderzoek van 15 januari tot en met 16 maart 2024

Het openbaar onderzoek loopt van 15 januari 2024 tot en met 16 maart 2024. Tijdens het openbaar onderzoek kan je de voorlopige vaststelling va het ontwerp van het RUP digitaal inkijken onderaan deze pagina. Of je komt op afspraak bij het projectbureau langs. Een afspraak maak je via 089 81 0100 of info@oudsbergen.be

Infomoment

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, wordt er een infomoment georganiseerd op 17 januari 2024 om 20 uur in den Ichter, Gildenstraat 16, 3660 Oudsbergen. Hier wordt een toelichting gegeven en kun je terecht met je vragen. Inschrijven is niet nodig.

Heb je bezwaren of opmerkingen?

Bezorg ze dan ten laatste op 16 maart 2024:

 • Via e-mail: info@oudsbergen.be;
 • Via een aangetekende brief gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen;
 • Geef je bezwaar af aan het onthaal van één van de gemeentehuizen: Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen of Gildenstraat 1, 3660 Opglabbeek.

Documenten

 • Documenten RUP
 1. Toelichtingsnota (inclusief mer-screening)
 2. Stedenbouwkundige voorschriften
 3. Grafisch plan
 4. Plan bestaande en juridische toestand
 5. Scopingnota
 6. RVR-toets
 7. Bepaling plan-MER-plicht
 8. Register plancompensatie
 9. Procesnota

Verdere procedure

Na het openbaar onderzoek is het aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (afgekort ‘GECORO’) om alle binnengekomen adviezen, opmerkingen en bezwaren te bundelen en hierover een gemotiveerd advies uit te brengen bij de gemeenteraad, die het RUP definitief vaststelt. Na deze definitieve vaststelling hebben de Vlaamse Regering en de Deputatie van de provincie Limburg 30 dagen tijd om het RUP eventueel te schorsen. Daarna publiceren we het RUP in het Belgisch Staatsblad en treedt het 14 dagen later in werking.

Procesverloop

Hieronder kun je documenten uit eerdere fasen terugvinden.

Fase startnota

Van 27 januari 2020 tot en met 28 maart 2020 werd een publieke raadpleging gehouden over de startnota en procesnota van het RUP 'Herziening RUP Centrum - Aldi'. De raadpleging werd geschorst door het nooddecreet i.v.m. corona op 27 maart 2020. De raadpleging werd daarom verdergezet van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Tijdens dezelfde periode wonnen we adviezen in van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de deputatie van de provincie Limburg en verschillende Vlaamse overheidsinstanties. Op 10 februari 2020 vond het participatiemoment plaats in den Ichter. Hieronder vind je het verslag en de presentaties terug.

Onderstaande documenten horen bij de startnota:

Fase scopingnota

Alle ontvangen inspraakreacties en adviezen verwerkten we in een scopingnota. Zo geven we aan hoe in de verdere opmaak van het RUP omgegaan zal worden met deze adviezen en inspraakreacties. Verder bepaalt de scopingnota de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. De scopingnota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 18 juli 2022.

Onderstaande documenten horen bij de scopingnota:

Fase voorontwerp

In deze fase werd er gewerkt aan een voorontwerp RUP. Het college van burgemeester en schepenen keurde dit voorontwerp goed op 7 augustus 2023. We vroegen ook advies aan de GECORO (gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening), de deputatie van de provincie Limburg, het departement Omgeving en andere overheidsadministraties. We verwerkten de uitgebrachte adviezen in het ontwerp-RUP.

Op basis van de ontvangen adviezen, bemerkingen, vragen en suggesties hebben we het voorontwerp aangepast tot een ontwerp.

Onderstaande documenten horen ook nog bij het voorontwerp:

Status
Deelkern
Aangepast op dinsdag 28 mei 2024 om 20:28