Fietspaden N73

De gemeenten Oudsbergen en Bocholt en de stad Peer zullen vrijliggende fietspaden aanleggen langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Op die manier vervolledigen ze de missing link in de fietspaden tussen Peer en Bree. De rijweg zelf wordt ook vernieuwd. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en subsidiërende overheid. De werken starten ten vroegste in 2021.

Situering

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting. Het vormt daardoor een belangrijke verbindingsweg tussen verschillende steden en gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Bree, Peer en Leopoldsburg.

Het projectgebied langs de N73 situeert zich heel concreet tussen het rondpunt van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomsstraat – Vosheidestraat, waar respectievelijk de industriezones Laarderheide en Peerderbaan gelegen zijn. De N73 wordt in die zone aan weerskanten vernieuwd.

De gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat (Oudsbergen) worden binnen dit fietspadenproject mee heraangelegd.

Wat en waarom?

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

Speerpunt van de wegvernieuwing van de N73 zijn de nieuwe fietspaden aan weerskanten van de rijweg. Het gaat om enkelrichtingsfietspaden in asfalt die over zo goed als het volledige projectgebied vrijliggend worden aangelegd. Het fietspad zal daarbij op zo’n 3 à 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook, voorzien van bomen of een haag. Fietsers fietsen met andere woorden volledig afgescheiden van de rijweg.

Enkel ter hoogte van de kruispunten met de zijwegen en het woonlint van Ellikom zijn de fietspaden aanliggend. Aan de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de voormalige Reppel fabriek, komt bovendien een middeneiland met fietsoversteekplaats.

De aanleg van deze fietspaden is een noodzakelijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. De N73 speelt hierin immers een zeer belangrijke rol. De huidige missende link van de fietspaden langs de N73 is dan ook al een tijdje een belangrijk aandachtspunt. Nu de ontbrekende schakel wordt ingevuld, zullen in de toekomst fietsers langs de N73 tussen Peer en Bree nog veiliger kunnen fietsen.

Nieuw wegdek, afslagstroken en bushavens

Naast de fietspaden wordt ook het wegdek van de N73 in asfalt vernieuwd, en dit binnen dezelfde projectzone. Dat moet het rijcomfort verbeteren.

Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de doorstroming op de gewestweg te verbeteren, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. De bushaltes worden bijvoorbeeld voorzien als bushavens. Dat is een aparte rijstrook langs de rijweg waardoor de bussen van De Lijn niet langer op de rijweg zelf moeten stoppen. Op het kruispunt met Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de vroegere site van de Reppel fabriek, voorzien we een afslagstrook voor verkeer komend van Peer.

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer wil Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

Het uitgangspunt voor de regenwaterafvoer (RWA) stoelt enerzijds op afvoer via het bestaande grachtensysteem en anderzijds op infiltratie. De RWA-leiding zal regenwater afvoeren naar de natuurlijke waterlopen van de Abeek en de Veeweidewaterloop. Voor de infiltratie zal Fluvius twee bufferbekkens voorzien in de Bessenstraat en de landweg ter hoogte van de Reppelerweg. Een bufferbekken vangt overtollig regenwater op alvorens het infiltreert in de bodem. Voor de afvoer van het vuil- of afvalwater (DWA) worden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd.

Respect voor natuurgebied

Het projectgebied van de N73 loopt dwars door de Vallei van de Abeek, die onder waardevol natuurgebied valt. De herinrichting van de N73 zal hiermee rekening houden, zowel bij de uitvoering van de werkzaamheden als in de nieuwe toestand. De precieze voorwaarden zullen worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat

Binnen het fietspadenproject zullen de gemeente Oudsbergen en rioolbeheerder Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat vernieuwen, zowel voor wat betreft de riolering als de wegenis. Er komt een gescheiden riolering en een nieuw wegdek in asfalt. Ook de landweg (Onbekende weg) tussen het toekomstige bufferbekken en de N73 wordt verhard.

Timing en fasering

Procedure omgevingsvergunning en aanbesteding

De gemeente Oudsbergen, als aanbestedende overheid, heeft begin september het dossier ingediend bij Ruimte Vlaanderen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Ondertussen heeft Ruimte Vlaanderen het dossier volledig en ontvankelijk verklaard. Aansluitend loopt er een openbaar onderzoek waarbij omwonenden gedurende 30 dagen de plannen kunnen inkijken.

In het najaar volgt de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te wijzen die de werken moet uitvoeren.

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

De start van de werken is gepland voor 2021. Wanneer precies is vandaag nog onduidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van hoe vlot er een vergunning wordt verleend en een aannemer aangeduid.

De werken zullen in ieder geval in fases worden uitgevoerd om de hinder voor bewoners en doorgaand verkeer te beperken. In functie van de werkzaamheden zullen er plaatselijk omleidingen worden ingesteld. Doorgaand verkeer van Bree naar Peer zal de werken steeds kunnen passeren. In de omgekeerde richting zal er een omleiding gelden.

De uitvoeringstermijn bedraagt 300 kalenderdagen.

Digitale nieuwsbrief

Op deze pagina vindt u alvast alle relevante informatie over het project. Je kan ook abonneren op de digitale nieuwsbrief zodat je het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox ontvangt. 

Bereikbaarheidsadviseur

Niet alleen in de aanloop naar, maar ook tijdens de werken is communicatie belangrijk. AWV stelt daarom een bereikbaarheidsadviseur aan als aanspreekpunt voor de omgeving. Hij informeert omwonenden over de voortgang en fasering. Je kan hem bereiken via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be en 011 433 855.