Fietspaden N73

De gemeenten Oudsbergen en Bocholt en de stad Peer zullen vrijliggende fietspaden aanleggen langs de Baan naar Bree – Grote Baan (N73), tussen de rotondes aan de industriezones Laarderheide en Peerderbaan. Op die manier vervolledigen ze de missende link in de fietspaden tussen Peer en Bree. Ondergronds legt Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het project is een samenwerking tussen de drie lokale besturen, Fluvius en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) als wegbeheerder en subsidiërende overheid. De werken starten in september 2021.

Situering

De gewestweg N73 kruist het noorden van de provincie Limburg in de oost-westelijke richting. Het vormt daardoor een belangrijke verbindingsweg tussen verschillende steden en gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Bree, Peer en Leopoldsburg.

Het projectgebied langs de N73 situeert zich heel concreet tussen het rondpunt van de Laarderweg – Bedrijfsstraat – Erperheidestraat en de rotonde van de Toekomsstraat – Vosheidestraat, waar respectievelijk de industriezones Laarderheide en Peerderbaan gelegen zijn. De gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat (Oudsbergen) worden binnen dit fietspadenproject mee heraangelegd.

Wat en waarom?

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

Speerpunt van de wegvernieuwing van de N73 zijn de nieuwe fietspaden aan weerskanten van de rijweg. Het gaat om enkelrichtingsfietspaden in asfalt die over het volledige projectgebied vrijliggend worden aangelegd. Het fietspad zal daarbij op zo’n 3 à 4 meter van de rijweg liggen. Tussen de rijweg en het fietspad komt een groenstrook, voorzien van bomen of een haag. Fietsers fietsen met andere woorden volledig afgescheiden van de rijweg. Aan de Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de voormalige Reppel fabriek, komt bovendien een middeneiland met fietsoversteekplaats.

De aanleg van deze fietspaden is een noodzakelijke investering in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functionele fietsnetwerk. De N73 speelt hierin immers een zeer belangrijke rol. De huidige missende link van de fietspaden langs de N73 is dan ook al een tijdje een belangrijk aandachtspunt. Nu de ontbrekende schakel wordt ingevuld, zullen in de toekomst fietsers langs de N73 tussen Peer en Bree nog veiliger kunnen fietsen.

Nieuw wegdek, afslagstroken en bushavens

Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de doorstroming op de gewestweg te verbeteren, zonder in te boeten op verkeersveiligheid. De bushaltes worden bijvoorbeeld voorzien als bushavens. Dat is een aparte rijstrook langs de rijweg waardoor de bussen van De Lijn niet langer op de rijweg zelf moeten stoppen. Op het kruispunt met Reppelerweg in Bocholt, ter hoogte van de vroegere site van de Reppel fabriek, voorzien we een afslagstrook voor verkeer komend van Peer en Oudsbergen.

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius grijpt de wegenwerken aan om ondergronds de riolering te vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer wil Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert.

Het uitgangspunt voor de regenwaterafvoer (RWA) stoelt enerzijds op afvoer via het bestaande grachtensysteem en anderzijds op infiltratie. De RWA-leiding zal regenwater afvoeren naar de natuurlijke waterlopen van de Abeek en de Veeweidewaterloop. Voor de infiltratie zal Fluvius twee bufferbekkens voorzien in de Bessenstraat en de landweg ter hoogte van de Reppelerweg. Een bufferbekken vangt overtollig regenwater op alvorens het infiltreert in de bodem. Voor de afvoer van het vuil- of afvalwater (DWA) worden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd.

Respect voor natuurgebied

Het projectgebied van de N73 loopt dwars door de Vallei van de Abeek, die onder waardevol natuurgebied valt. De herinrichting van de N73 zal hiermee rekening houden, zowel bij de uitvoering van de werkzaamheden als in de nieuwe toestand. De precieze voorwaarden zullen worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat

Binnen het fietspadenproject zullen de gemeente Oudsbergen en rioolbeheerder Fluvius ook de gemeentewegen Reppelerweg, Weverstraat en Bessenstraat vernieuwen, zowel voor wat betreft de riolering als de wegenis. Er komt een gescheiden riolering en een nieuw wegdek in asfalt.

Timing en fasering

Gefaseerde uitvoering voor minder hinder

De werken starten op 13 september 2021. De werken worden in fases uitgevoerd om de hinder voor bewoners en doorgaand verkeer te beperken. De aannemer rooit eerst de bomen om plaats te maken voor de fietspaden. Daarna worden de percelen bouwrijp gemaakt. De nutsmaatschappijen starten in oktober met het verplaatsen van de nutsleidingen. Zij werken tot in het voorjaar van 2022. Dan start de aannemer met de hoofdwerken: nieuwe riolering en fietspaden.

Tot aan het voorjaar van 2022 blijft de verkeershinder beperkt tot beurtelings verkeer met lichtenregeling. Bij de start van de hoofdwerken moet er een deel van de weg afgesloten worden en wordt er éénrichtingsverkeer van Bree naar Peer ingevoerd. Verkeer in de andere richting moet dan een omleiding volgen.

Digitale nieuwsbrief

Op deze pagina vindt u alvast alle relevante informatie over het project. Je kan ook abonneren op de digitale nieuwsbrief zodat je het laatste nieuws rechtstreeks in je mailbox ontvangt. 

Bereikbaarheidsadviseur

Niet alleen in de aanloop naar, maar ook tijdens de werken is communicatie belangrijk. AWV stelt daarom een bereikbaarheidsadviseur aan als aanspreekpunt voor de omgeving. Hij informeert omwonenden over de voortgang en fasering. Je kan hem bereiken via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be en 0465 09 40 84.

Infovergaderingen

Het gemeentebestuur van Oudsbergen organiseerde afgelopen week twee infovergaderingen om de omwonenden te informeren over de start van de  voorbereidende werken. Hier kan je de presentatie downloaden: Infovergadering 6 september 2021 - Fietspaden en riolering N736,3 Mb(pdf)

In de aanloop naar de hoofdwerken in 2022 houdt het gemeentebestuur opnieuw een inforonde.